Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

La asignatura está ubicada en el primer cuatrimestre del cuarto curso, formando parte de las materias obligatorias. El estudiante que la cursa adquiere una visión global de los proyectos técnicos que un profesional de la Arquitectura Técnica puede desarrollar. Para poder abordar la asignatura de proyectos técnicos, se utilizarán los conocimientos adquiridos en otras disciplinas técnicas de la titulación que se imparten en otras asignaturas obligatorias, como son las instalaciones, la seguridad, la construcción, por citar algunas de ellas, que se recomienda haber superado. Esta visión técnica de los proyectos, no solamente se analiza de forma aislada, sino que se contextualiza con la normativa y legislación aplicable en cada caso concreto.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.
 • E28 : Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions que no requerisquen projecte arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
 • E32 : Coneixement de l'organització professional i les tramitacions bàsiques en el camp de l'edificació i la promoció.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d'execució.

Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis.

Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 

 

;

Dades generals

Codi: 16030
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, VICENTE RAUL
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix