Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2012-13

Esta asignatura amplía, al futuro Ingeniero de Edificación, los conocimientos necesarios para el desarrollo del proceso de la Gestión de Calidad de los materiales y sistemas constructivos con el fin de controlar cuantitativa y cualitativamente lo construido, tal y como es su responsabilidad.
Además de proporcionar nuevos conocimientos para el desarrollo de la gestión medioambiental de los procesos de edificación y demolición, la elaboración de estudios del ciclo de vida útil de los materiales y sistemas constructivos, la elaboración de los planes de mantenimiento y conservación de los edificios y la gestión en el tratamiento de los residuos de demolición y de construcción.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2012-13

Competències generals del títol (CG)

 • G4 : Coneixement de les característiques químiques dels materials utilitzats en la construcció, els seus processos d'elaboració, la metodologia dels assajos de determinació de les seues característiques, el seu origen geològic, de l'impacte ambiental, el reciclatge i la gestió de residus.

 

Competències específiques (CE)

 • E11 : Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seua implantació en l'edifici.
 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E20 : Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses, així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.
 • E4 : Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats usats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
 • E5 : Capacitat per a adequar els materials de construcció a la tipologia i l'ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seua posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
 • E8 : Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d'edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2012-13

Distinguir un SGC de un SGMA, y sus respectivos funcionamientos y planteamientos.
Identificar los procedimientos generales para el desarrollo del control de calidad de los materiales y de los sistemas constructivos que pueden intervenir en el edificio.
Aplicar métodos estadísticos en el proceso de control de producción.
Utilizar, analizar y debatir sobre la normativa vigente relativa a la calidad en la construcción y la edificación.
Desarrollar el Plan de Control de Calidad, el Libro de Gestión de Calidad y el Libro del Mantenimiento del Edificio.
Desarrollar el Estudio de Ciclo de Vida de los materiales y los sistemas constructivos del Edificio.
Desarrollar la Gestión del Tratamiento de Residuos tanto en construcción como en demolición.
Colaborar y cooperar en grupo en las actividades propuestas y generar debates constructivistas.

 

 

Dades generals

Codi: 16026
Professor/a responsable:
SPAIRANI BERRIO, YOLANDA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix