Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
GESTIÓ ECONÒMICA: MESURAMENTS, PRESSUPOSTOS I TAXACIONS IMMOBILIÀRIES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Esta asignatura se enmarca en el grupo de materias que giran alrededor de la Economía en la Construcción.
En ella se aborda la elaboración de presupuestos de obra, su seguimiento a lo largo de la misma y las valoraciones inmobiliarias.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E27 : Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conocer el procedimiento empleado en la presupuestación de obras.
Aprender a medir y presupuestar una obra.
Conocer los criterios y forma de medición empleados en los distintos oficios de la obra
Conocer el protocolo empleado en las certificaciones de obra.
Adquirir unos conocimientos básicos de valoraciones inmobiliarias.

 • Aprender a ser metódico
 • Aprender a ser ordenado
 • Aprender a ser riguroso
 • Aprender a ser meticuloso
 • Aprender a ser exhaustivo

 

 

Dades generals

Codi: 16025
Professor/a responsable:
GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix