Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

El Ingeniero de Edificación debe conocer las instalciones que se incluyen en la edificación y que hacen que ésta cumpla con los requisitos que le demanda la sociedad de confort, habitabilidad, eficiencia, etc...

Sin las Instalaciones un edificio no sería habitable, es por tanto necesario que el alumno tenga tanto conocimientos teóricos como prácticos de las distintas instalaciones que posee un edificio y como interactúan éstas con el resto del mismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • G5 : Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia, i l'acústica.

 

Competències específiques (CE)

 • E12 : Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E14 : Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.
 • E16 : Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.
 • E30 : Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

 • Conocer una instalación como un elemento compacto y no como una serie de elementos meramente conectados entre sí.
 • Conocer la función y el comportamiento de las diferentes instalaciones dentro del campo de la edificación, centrándose en las instalaciones eléctricas, de telecomunicación y térmicas, y conocer el acondicionamiento térmico de los edificios.
 • Saber conocer las necesidades que de ellas demanda un edificio y el dimensionado de las mismas.
 • Conocer el comportamiento, la misión y función de los diferentes materiales que las integran, los elementos y equipos más adecuados para cada aplicación determinada y puesta en obra, de forma que las hagan más efectivas y duraderas.
 • Conocer el mantenimiento y conservación necesarios para que las distintas instalaciones presentes en los edificios sigan supliendo, a lo largo de su vida útil, las exigencias que presentan éstos.
 • Conocer la normativa aplicable dentro de cada campo específico

 

 

Dades generals

Codi: 16022
Professor/a responsable:
LOPEZ DAVO, JOAQUIN ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix