Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CÀLCUL D'ESTRUCTURES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El alumno adquirirá conceptos sobre el cálculo de estructuras de Edificación, así como la capacidad para dimensionar y comprobar las estructuras de hormigón armado de los proyectos que deberá dirigir en el ejercicio profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G2 : Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

 

Competències específiques (CE)

 • E10 : Aptitud per a intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
 • E13 : Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • E15 : Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.
 • E9 : Capacitat per a dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per a evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Conseguir una visión general sobre las diferentes fases del cálculo estructural: diseño y modelización de la estructura, evaluación de cargas, obtención de esfuerzos y dimensionamiento de elementos estructurales de hormigón armado.

Aprender a calcular los esfuerzos, tensiones y deformaciones que tienen lugar en las mismas, en función de las acciones y los materiales que las configuran.

Aprender a dimensionar y comprobar secciones y elementos de las estructuras de hormigón armado de Edificación.

 

 

Dades generals

Codi: 16021
Professor/a responsable:
POMARES TORRES, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA CIVIL
  Àrea: MECÀNICA DE MITJANS CONTINUS I TEORIA D'ESTRUCTURES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix