Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
CONSTRUCCIÓ D'ESTRUCTURES II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Atès que l'Arquitecte Tècnic és especialista en construcció d'estructures d'edificis, aquesta assignatura és fonamental per al posterior desenvolupament de la professió, i és per açò que la mateixa està relacionada amb la pràctica totalitat de les assignatures d'aquest grau. En l'assignatura s'estudien les estructures metàl·liques i de fusta, utilitzades en els edificis des del punt de vista de la construcció. L'estudiant adquireix amb el seu estudi els coneixements i criteris constructius necessaris: estudi dels diferents elements estructurals, els processos d'execució d'obra, la seua forma de treball, posada en obra, els seus principis fonamentals i la normativa d'aplicació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències específiques (CE)

 • E7 : Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

 

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Entre els objectius cal destacar els següents:

 • Continuar amb el procés educatiu de cursos anteriors i preparar a l'alumne per a **cusos successius quant a la matèria impartida i la relació amb les diferents assignatures.
 • Despertar l'interès de l'alumne per la construcció en general i pels continguts de l'assignatura en particular.
 • Conèixer els sistemes constructius de les estructures dels edificis, la seua constitució, fonament, ús, forma de treball i la seua ordre, per a poder triar la millor opció en cada situació.
 • Aprendre, analitzar i raonar el procés d'execució de cada sistema constructiu, tenint en compte el comportament dels materials i la forma de treball dels elements constructius, amb la finalitat de ser capaços de desenvolupar i solucionar **ordenadamente els diferents problemes que puguen sorgir.
 • Conèixer i saber aplicarla normativa vigent de cada sistema constructiu estudiat.
 • Dibuixar les diferents solucions constructives de forma clara, ordenada i amb rigor, adquirint coneixements que permeten a l'alumne definir i solucionar detalls i problemes constructius relacionats amb la construcció d'estructures.

 

 

Dades generals

Codi: 16016
Professor/a responsable:
PEREZ SANCHEZ, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: EDIFICACIÓ I URBANISME
  Àrea: CONSTRUCCIONS ARQUITECTÒNIQUES
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix