Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ECONOMIA APLICADA A L'EMPRESA DE L'EDIFICACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Economía aplicada a la empresa de edificación tiene como objetivo dar una visión integrada de la actividad en construcción desde la óptica de la economía general el análisis de los mercados y la inversión inmobiliaria

Los conocimientos impartidos son necesarios para el posterior desarrollo laboral del alumnado: La propia definición de perfil profesional muestra la relevancia de esta asignatura en el desarrollo del conjunto de competencias necesarias para ocupar los puestos de trabajo u ocupaciones afines entre sí y a tenor del resultado de las encuestas realizadas a los empleadores del sector inmobiliario materializadas en el Libro Blanco de Ingeniero de Edificación. De las funciones para las que capacita la titulación en ingeniería de edificación se encuentran las de ‘gestionar la producción’, ‘elaborar certificaciones parciales y finales’, ‘asesoramiento’ y tareas de ‘gestor de proyectos y administrador’. Esta asignatura aporta los conocimientos fundamentales sobre el entorno económico de los mercados inmobiliarios, las herramientas de análisis utilizadas fundamentalmente en las funciones antes mencionadas y la comprensión del contexto y evolución en que se desarrolla la actividad edificadora.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • G6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, el seu marc institucional, models d'organització, planificació, control i presa de decisions estratègiques en ambients de certesa, risc i incertesa; sistemes de producció, costos, planificació, fonts de finançament i elaboració de plans financers i pressupostos.
 • G7 : Capacitat per a organitzar petites empreses, i de participar com a membre d'equips multidisciplinaris en grans empreses.

 

Competències específiques (CE)

 • E17 : Capacitat per a programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seua execució i manteniment.
 • E19 : Aptitud per a redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en fase de projecte o en fase d'execució d'obra.
 • E23 : Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
 • E24 : Aptitud per a desenvolupar estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.
 • E25 : Capacitat per a analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
 • E26 : Coneixement del marc de regulació de la gestió i la disciplina urbanística.
 • E35 : Capacitat per a reconèixer el comportament i l'evolució del mercat d'habitatge amb la finalitat de dur a terme projectes d'inversió. Habilitat per a utilitzar el cos de coneixements i les eines bàsiques de l'economia, incloent el paper d'alguns indicadors clau com la inflació, el creixement econòmic o la desocupació, per a la resolució de problemes relacionats amb els mercats d'habitatge. Desenvolupar l'argumentació per a la preparació de projectes en diferents escenaris econòmics. Capacitat de calcular l'estructura dels costos i la seua evolució, així com la de la inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.
 • E37 : Comprendre la lògica i el funcionament de l'entorn econòmic on s'integra l'empresa de construcció. Comprendre conceptes com a inflació, desocupació, PIB, productivitat, sector públic, inversió, mercat d'habitatges, política d'habitatges o licitació, entre altres, i les seues implicacions per a l'empresa promotora. Aprendre el funcionament dels sistemes de gestió financera de l'empresa constructora, estructura bancària, mitjans de pagament. Aprendre i comprendre el funcionament del Mercat immobiliari i el d'habitatges a Espanya, a fi de facilitar la presa de decisions de construcció. Resoldre problemes pràctics de l'empresa d'edificació mitjançant la utilització d'eines de càlcul econòmic, com el càlcul d'una quota hipotecària, estimar el creixement dels costos de construcció, calcular l'accessibilitat de les famílies a l'habitatge o el ritme de creixement dels preus, entre altres.
 • E39 : Coneixement adequat de l'entorn econòmic en el qual es mou l'empresa de construcció, el seu marc institucional, models d'organització i planificació. Fonaments del mercat, model de producció, costos, estructura del sistema financer i el seu funcionament, mecanismes del mercat de l'habitatge i edificació. Identificar les reaccions del mercat residencial tant d'oferta com de demanda i identificar els elements impulsors d'edificació en una àrea. Interpretar els senyals del mercat i els canvis en la regulació del sòl o altres normatives en relació amb l'oferta i demanda d'habitatges. Reconèixer la importància de l'evolució econòmica general i els seus efectes en el funcionament del mercat d'habitatges sobre l'empresa constructora. Capacitat de calcular l'evolució dels costos, inflació, preus i producció per a la seua integració en els informes tècnics relacionats amb licitacions o l'activitat promotora. Capacitat de calcular el preu final de venda dels béns immobiliaris.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu de la construïcció mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Ostentar la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

A través de los contenidos de la asignatura se pretende dotar al alumno de una visión global de todos los ámbitos económicos y las características del entorno institucional que intervienen en un proyecto de edificación.

La asignatura pretende introducir los conceptos básicos de economía que permitan al alumno comprender el funcionamiento del mercado, el papel del Estado en la economía, las razones de su intervención, así como el significado de los agregados económicos y su interpretación. Todo ello se diseña en un orden que permite abordar el análisis del sector de la construcción en España, sus fases, su capacidad impulsora del crecimiento y del empleo, la importancia de los distintos subsectores dentro de la producción y de la intervención pública y privada, poniendo especial énfasis en el peso del subsector de edificación. Una vez cubiertos los conceptos más generales, se dedica una parte del programa a explicar el funcionamiento del sector inmobiliario, cómo se relaciona con su aspecto de oferta que es la actividad constructora, su fórmula de ajuste y su particular fórmula de equilibrio. Este apartado se centra en el sector residencial. El enfoque agregado del mercado de viviendas y su diferenciación entre los factores de oferta y demanda, así como el papel del sistema financiero en su funcionamiento, permite la comprensión del sector y de la importancia del mercado privado y de la actividad pública en su evolución.

Los objetivos fundamentales se centran en la adquisición de las siguientes capacidades:

CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN
1.- Comprender el cuerpo de conocimientos y las herramientas de la economía básica, incluyendo el papel de algunos indicadores clave como la inflación, el crecimiento económico o el desempleo, en los mercados de vivienda.
2.- Demostrar comprensión en las reacciones de Mercado tanto de oferta como de demanda.
3.- Identificar los elementos impulsores de edificación en un área
4.- Interpretar las señales del Mercado y los cambios en la regulación del suelo u otras normativas en relación con la oferta y demanda de viviendas

CUALIDADES INTELECTUALES
1.- Aplicar el conocimiento de la asignatura para tomar decisiones sobre localización, inversión o edificación.
2.- Reconocer la importancia de la evolución económica general y sus efectos en el funcionamiento del mercado de viviendas
3.- Desarrollar la argumentación para la preparación de proyectos en diferentes escenarios económicos.

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS Y PROFESIONALES
1.- Reconocer la importancia de la economía y de los principios de los mercados inmobiliarios en su aplicación a distintas situaciones prácticas
2.- Saber identificar los factores que determinan la demanda de propiedad con el fin de distinguir las necesidades de los clientes y posibles soluciones
3.- Dominar las herramientas de cálculo en análisis económico de proyectos de construcción, como la estimación de aumentos de los precios o componentes de los costes, entre otros.

HERRAMIENTAS CLAVES DE COMUNICACIÓN
1.- Presentación del conocimiento verbal y escrito
2.- Habilidades de comunicación del conocimiento con formatos estructurados

 

 

Dades generals

Codi: 16014
Professor/a responsable:
HERNANDEZ HERNANDEZ, GASPAR
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: ANÀLISI ECONÒMICA APLICADA
  Àrea: ECONOMIA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix