Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Els Fonaments Físics de les Estructures és una assignatura fonamental en la carrera d'Arquitectura Tècnica. Aquest curs té com a objectiu, en primer lloc visitar el àrea de la mecànica que pot haver estat cobert en la Física preuniversitària, i construir sobre aquesta base comuna els principis de la mecànica de sòlids dels quals depenen molts mòduls posteriors. Això inclou equilibri, treball i energia bàsica i l'anàlisi estàtic de situacions determinades, que condueix a una secció important en l'anàlisi d'estrès i la tensió en dues i tres dimensions, que inclou criteris de fallada de materials. El graduat en l'arquitectura hauria de ser capaç d'utilitzar les lleis de la cinemàtica i la dinàmica per resoldre els problemes d'equilibri de cossos rígids, armadures i bigues. El que fem és mostrar situacions problemàtiques (problemes oberts relacionats amb l’àmbit de l'arquitectura tècnica, tant teòrics i situacions pràctiques) en els quals hem de investigar  les possibles solucions, i que no necessàriament requereixen una resposta numèrica. Aquesta metodologia facilita l'autonomia i la responsabilitat dels estudiants, la interactivitat professor-alumne i alumne-alumne, i mostra la connexió entre la física i altres àrees del coneixement.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • G2 : Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisis del comportament elàstic del sòlid.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
1. Utilitzar l'anàlisi dimensional per a manejar correctament les magnituds físiques i les seves unitats en una, dues i tres dimensions, realitzar estimacions per ordre de magnitud per quantificar aquestes magnituds.
2. Comprensió dels principis fonamentals de l'estàtica i la seva utilització per a la resolució de casos pràctics.
3. Calcular centres de masses i moments d'inèrcia de superfícies planes.
4. Manejar els principis de la teoria de l'elasticitat per a la descripció formal del comportament elàstic dels materials de construcció.
5. Adquirir estratègies per a la resolució de problemes en la seva tasca d'enginyers.
6. Adquirir una comprensió del mètode científic, a través de la realització de les pràctiques experimentals de laboratori de l'assignatura seguint de forma explícita les diverses etapes: observació, anàlisi i presa de dades, avaluació, comparació de resultats i conclusions.

 

 

 

Dades generals

Codi: 16006
Professor/a responsable:
MORENO MARIN, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix