Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Aquesta matèria suposa el primer contacte en el desenvolupament de l'aprenentatge de l'estudiant del grau amb els elements tecnològics informàtics.


La matèria impartida en la present assignatura abasta d'una part, l'ús d'aplicacions bàsiques de gestió ofimàtica per a l'elaboració, administració, difusió i promoció de documents tècnics relacionats amb l'Enginyeria de l'Edificació. D'una altra, el coneixement de les xarxes d'ordinadors i dels principals elements que componen les seues instal•lacions més habituals. A més, també s'impartiran continguts sobre tecnologies informàtiques relacionades amb la Web 2.0, amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant una visió general de les possibilitats que aquestes tecnologies ofereixen per al seu perfil professional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals transversals

 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l'activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en la fase de projecte com d'execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d'edificació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Objectius principals

 • Conèixer les característiques bàsiques dels components lògics i físics més habituals en els ordinadors i en les instal•lacions destinades a la comunicació entre ells
 • Conèixer i comprendre diferents sistemes de numeració posicional i els formalismes lògics com a part essencial de les eines de càlcul
 • Conèixer Internet i algunes de les seues aplicacions on-line com a recurs fonamental per a l'obtenció, difusió i promoció de la informació, incloent aplicacions relacionades amb la Web 2.0.
 • Conèixer les llicències més habituals en el camp de la informàtica així com les condicions que estipulen les diferents formes d'ús.
 • Conèixer el funcionament d'un full de càlcul per a operar amb les dades
 • Aprendre a estructurar i gestionar informació mitjançant una base de dades
 • Aprendre a utilitzar sengles eines per al tractament bàsic de la imatge digital i per a la realització de presentacions multimèdia

 

 

 

Dades generals

Codi: 16001
Professor/a responsable:
SAIZ NOEDA, MAXIMILIANO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix