Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

      El paper de les matemàtiques ha estat, i continua sent, motiu de discussió quant al seu contingut i metodologia didàctica. Una idea àmpliament acceptada és que la funció de les matemàtiques en les carreres tècniques i en la ciència en general, consisteix a proporcionar un model matemàtic del problema tècnic o científic a tractar. Per tant, l'aprenentatge d'aquesta disciplina s'ha d'orientar de manera que proporcione:

a) La capacitat de formular aquest model matemàtic, començant per la pròpia descripció del problema en termes matemàtics.

b) La capacitat d'anàlisi i resolució del model, bé siga per mètodes analítics, numèrics, estadístics, etc.

c) La interpretació i discussió dels resultats obtinguts.

        Actualment ningú s'atreviria a dubtar de la utilitat d'aquest tipus de representacions de situacions tècniques o científiques a partir dels models que proporciona la matemàtica. Discernir quins continguts de matemàtiques s'han d'ensenyar als futurs graduats en Arquitectura Tècnica i com s'ha de fer aquest ensenyament, constitueix un repte possiblement permanent.

         En aquest procés s'han elaborat les assignatures Fonaments de Matemàtica Aplicada I i II, com a matèries bàsiques en el currículum de Grau en Arquitectura Tècnica de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant. Així doncs, es pretén que aquestes constituïsquen una eina formativa capaç d'implantar en l'alumne un autèntic mètode científic de treball.

     Finalment, l'assignatura present és, lògicament, el precedent natural de l'assignatura Fonaments de Matemàtica Aplicada II, constituint amb aquesta un curs complet d'àlgebra i càlcul, propi d'una Escola Tècnica.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2014-15

Competències generals del títol (CG)

 • G1 : Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.

 

Competències generals transversals

 • G11 : Competències en un idioma estranger.
 • G12 : Competències informàtiques i informacionals.
 • G13 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'edifici. Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; fer peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatorias i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; fer anàlisis, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.
 • Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

      La nostra proposta, inclou com a objectius específics d'un curs de Fonaments de Matemàtica Aplicada I, els següents:
1) Millorar la formació de l'alumne afavorint el seu esperit crític i investigador, així com la capacitat de raonament, fomentant la seva creativitat.
2) Aconseguir que l'alumne aprengui un mètode de treball, sent capaç de, davant d'un problema concret, distingir l'important del superflu, intuir solucions del problema i interpretar els resultats obtinguts.
3) Aprofundir en l'alumne, el coneixement del llenguatge matemàtic, els mètodes específics d'algunes de les diferents facetes de la Matemàtica, així com la seva aplicació a diferents models, per analitzar i interpretar els resultats.
4) Subministrar a l'alumne l'instrument matemàtic que necessitarà per a l'estudi d'altres disciplines de la seua carrera.
5) Proporcionar a l'alumne un repertori de conceptes fonamentals, mètodes de raonament i tècniques d'anàlisi o càlcul, adaptat a les seues futures necessitats professionals.

 

 

Dades generals

Codi: 16000
Professor/a responsable:
PEREZ CARRIO, ANTONIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: MATEMÀTICA APLICADA
  Àrea: MATEMÀTICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix