Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA EXTERNA GENERAL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2020-21

Aplicación práctica de las competencias adquiridas en el Máster a las situaciones del ejercicio profesional de la abogacía, realizando prácticas en tres ámbitos, juzgados reales, despachos profesionales y simulaciones.

En las situaciones simuladas, a través de la intervención del estudiante en los asuntos que se le encomienden, que en todo caso exigirán su inserción en la dinámica de trabajo de la abogacía; la discusión de las actividades encomendadas y la forma de desarrollarlas; y el estudio, la preparación y la realización de los casos planteados, a través de la redacción, exposición y defensa de hechos y fundamentos jurídicos.

Simulaciones que se realizarán en todas las jurisdicciones, con la participación de Jueces, Letrados de la Administración, Procuradores de los Tribunales y otros profesionales que se relacionan directamente con la abogacía.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG10 : Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaç de resumir-los i extraure'n les conclusions més rellevants i acceptades per la majoria.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG5 : Saber treballar en equips professionals i multiprofessionals amb eficàcia i eficiència, reproduint contextos reals i aportant i coordinant els coneixements propis amb els d'altres branques i intervinents.
 • CG6 : Ser capaç de prendre decisions individuals i de participar activament en la presa de decisions col·lectives.
 • CG7 : Conèixer i incorporar les noves tecnologies a l'exercici professional.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE11 : Saber desenvolupar les destreses que permeten a l'advocat millorar l'eficiència del treball i potenciar el funcionament global de l'equip o la institució en què el desenvolupa, mitjançant l'accés a fonts d'informació, el coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • CE12 : Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a exercir, en les diverses modalitats organitzatives, la professió d'advocat.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14 : Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE5 : Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l'autoritat pública i entre advocats.
 • CE6 : Conèixer i avaluar les diverses responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • CE7 : Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat i preservar la independència de criteri.
 • CE8 : Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
 • CE9 : Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, a més del marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Desenvolupar les competències i habilitats necessàries per a l'exercici de l'advocacia en general i, especialment, ser capaç de:

• Resoldre problemes deontològics professionals.

• Afrontar les funcions i actuacions de l'advocacia en l'exercici professional.

-Familiaritzar-se amb les institucions relacionades amb l'exercici de l'advocacia.

-Conéixer:

• El funcionament i l'organització d'un despatx professional.

• L'activitat d'altres operadors jurídics i professionals relacionats amb l'exercici de la professió.

• El desenvolupament de la carrera professional, les línies d'activitat i els instruments de gestió.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2020-21

Desarrollar las competencias y habilidades necesarias para el ejercicio de la abogaci¿a en general y en especial:

-Capacitar para:
· La resolucio¿n de problemas deontolo¿gicos profesionales.
· Afrontar las funciones y actuaciones de la Abogaci¿a en su ejercicio profesional.

-Familiarizar con las instituciones relacionadas con el ejercicio de la abogaci¿a:

-Conocer:
· El funcionamiento y organizacio¿n de un despacho profesional.
· La actividad de otros operadores juri¿dicos y profesionales relacionados con el ejercicio de la profesio¿n.
· El desarrollo de la carrera profesional, las li¿neas de actividad y los instrumentos de su gestio¿n.

 

 

Dades generals

Codi: 12339
Professor/a responsable:
SOLER VILAR, JOSE SANTOS
Crèdits ECTS: 30,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 3,00
Càrrega no presencial: 27,00

Departaments amb docència

 • Dep.: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Àrea: COL·LEGI OFICIAL PROVINCIAL D'ADVOCATS D'ALACANT
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix