Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

Esta asignatura, impartida en el primer semestre del primer curso del Máster, persigue ofrecer una perspectiva práctica del proceso civil, especialmente adaptada al ejercicio de la abogacía. En su desarrollo se proporcionarán al estudiante las herramientas necesarias para llevar a cabo las distintas actuaciones que conforman un proceso civil y que le permitan ejercitar adecuadamente la profesión en este orden jurisdiccional.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Ser capaç d'obtenir i seleccionar la informació i les fonts rellevants per a resoldre problemes, elaborar estratègies d'actuació i assessorar clients.
 • CG2 : Elaborar i manejar els escrits, informes i procediments d'actuació idonis per als problemes suscitats.
 • CG3 : Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten, tant com siga possible, els imprevistos, es prevegen eventuals problemes i se n'anticipen les solucions.
 • CG4 : Contemplar en conjunt i tenir en compte els diversos aspectes i les implicacions en diferents temes de les decisions i opcions adoptades, a més de saber triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els valors de la convivència social.
 • CG8 : Ser capaç de destriar la informació contradictòria i d'elaborar un judici crític sobre aquesta.
 • CG9 : Saber preparar i comunicar casos, problemes o situacions i de plantejar i defensar possibles solucions, mitjançant diverses tècniques d'exposició (oral, escrita, presentacions, etc.).

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant, a la qual s'enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
 • CE10 : Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels diversos àmbits de la pràctica professional.
 • CE13 : Saber exposar oralment i per escrit fets i extraure'n argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui s'adrecen i, si cal, d'acord amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • CE14 : Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • CE15 : Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • CE2 : Conèixer les tècniques dirigides a esbrinar i establir els fets en els diversos tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • CE3 : Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • CE4 : Conèixer les diverses tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • CE8 : Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

L'alumnat ha d'adquirir les habilitats necessàries per a formular, de manera precisa, els diversos escrits que, durant la tramitació d'un procés civil, ha d'utilitzar per a iniciar-lo i sol·lictar la pràctica d'actuacions durant el seu curs o l'adopció de mesures durant la fase declarativa, l'eventual fase de recurs o impugnació o la fase d'execució de la resolució que concloga el procés. Així mateix, i servint-se de la metodologia consistent en l'estudi del cas, l'alumnat ha d'adquirir eines suficients per a actuar amb èxit en el procediment que, a partir dels escrits esmentats, es construïsca. Tot això a partir del plantejament d'una estratègia processal adequada i la resolució de les qüestions o obstacles que, durant el desenvolupament, es poden plantejar, fins a obtenir la resolució més favorable als interessos del seu patrocinat.

Saber dirigir les línies de defensa contenciosa del client en el context del dret de societats, del dret de la propietat industrial, del dret canviari i del dret concursal.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Se ofrece una formación práctica sobre los distintos procesos civiles, así como sobre las actuaciones procesales imprescindibles para el ejercicio de la abogacía en este ámbito, tanto en fase declarativa como en fase de ejecución. Se trabaja permanentemente a partir de la elaboración de escritos procesales y de la preparación de los documentos que los acompañan (demanda, declinatoria, contestación a la demanda, reconvención, etc.), así como de la simulación de actuaciones orales (intervención letrada en la audiencia previa y en el juicio oral) y del planteamiento de los principales recursos (especialmente, el de reposición y el de apelación).

 

 

Dades generals

Codi: 12333
Professor/a responsable:
FERNANDEZ LOPEZ, MERCEDES
Crèdits ECTS: 7,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 2,80
Càrrega no presencial: 4,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET MERCANTIL I DRET PROCESSAL
  Àrea: DRET PROCESSAL
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 2,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix