Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ I ADAPTACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

A través de la asignatura de Ergonomía estudiada durante el primer cuatrimestre del Máster, el estudiante aprende los conceptos básicos y metodologías generales de evaluación ergonómica para que a través de la asignatura de Evaluación y Adaptación del Puesto de Trabajo se lleve a cabo un estudio más detallado de los principales métodos específicos de evaluación ergonómica (por ejemplo REBA, OCRA, MMC según Guía Técnica 487/97, etc.), así como de los principios ergonómicos orientados tanto al diseño como a la adaptación de sistemas de trabajo (en la asignatura se adopta como definición de sistemas de trabajo la contenida en la norma UNE-EN ISO 6385:2004: Sistema que comprende a uno o más trabajadores y al equipo de trabajo, actuando en conjunto para desarrollar la función del sistema, en el ambiente de trabajo y bajo las condiciones impuestas por las tareas de trabajo).

Finalmente, se estudian en la asignatura los riegos laborales de carácter ergonómico considerados por organismos oficiales como riesgos nuevos y emergentes, de forma que el estudiante alcance así un conocimiento de la ergonomía suficientemente amplio para poder afrontar los retos científico-tecnológicos presentes y futuros de dicha disciplina.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE14 : Conèixer i aplicar coneixements sobre ergonomia i psicosociologia en diferents contextos socioproductius.
 • CE16 : Saber establir prescripcions ergonòmiques per a adquirir útils, eines i materials diversos.
 • CE21 : Conèixer les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • CE4 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial, i saber triar i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • CE9 : Conèixer i saber les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.

 

Competències transversals

 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de planificar i fer inspeccions de seguretat.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per usar els equips de treball.
 • Saber fer un control dels riscos ergonòmics.
 • Saber assessorar en relació amb la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria.
 • Extraure i aplicar la informació corresponent a la normativa legal específica a altres sectors.
 • Ser capaç d'escollir i supervisar els dispositius de comandament i de seguretat dels equips de treball.
 • Estar en condicions d'aplicar les tècniques d'identificació de perills existents en una activitat o instal·lació industrial.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents físics, principalment soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions òptiques artificials i camps electromagnètics.
 • Saber aplicar les tècniques de selecció i avaluació dels equips de protecció individual, especialment pel que fa al risc higiènic.
 • Estar en condicions d'avaluar i adaptar el lloc de treball i les condicions de treball a les característiques de l'operador, coneixent els principis per al disseny antropomètric.
 • Estar en condicions d'avaluar l'entorn del treball, a fi que s'hi puga treballar saludablement i amb el màxim de confort, satisfacció i eficàcia.
 • Estar en condicions d'establir prescripcions ergonòmiques per a l'adquisició d'eines i materials diversos.
 • Aplicar la informació corresponent a les principals tècniques per a avaluar la fatiga i el desconfort en el treball.
 • Estar en condicions de realitzar presentacions públiques de treballs professionals i d'investigació lligats a la prevenció de riscos laborals.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Introducir al alumno en los conceptos básicos de la Evaluación de los puestos de Trabajo, así como a identificar y evaluar casos prácticos identificando el tipo de medidas de prevención y protección más adecuadas a utilizar en cada caso.

 

 

Dades generals

Codi: 12314
Professor/a responsable:
BROCAL FERNANDEZ, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA, ENGINYERIA DE SISTEMES I TEORIA DEL SENYAL
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix