Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ D'AGENTS QUÍMICS I BIOLÒGICS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El alumno profundizara en la evaluación de riesgos por exposición a contaminantes químicos y biológicos: en los métodos de evaluación de riesgos y técnicas de control de las exposiciones. La evaluación por exposición a agentes cancerígenos. Riesgos químicos y biológicos emergentes.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG2 : Conèixer els sistemes de notificació d'accidents de treball i malalties professionals, a més de la normativa i documentació d'aquests.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG8 : Conèixer i saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives que es poden usar per a controlar els riscos i saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús pels treballadors dels equips de treball.

 

Competències específiques (CE)

 • CE10 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents químics i biològics, a més de conèixer els principis bàsics de la toxicologia aplicada als contaminants en l'àmbit laboral.
 • CE11 : Conèixer i saber aplicar les tècniques de ventilació i extracció localitzada i aprendre els fonaments i aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi química en el camp de la higiene industrial.
 • CE12 : Conèixer els principals riscos higiènics emergents i les tècniques d'avaluació i control d'aquests.
 • CE13 : Conèixer els principals riscos higiènics i les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors més representatius del País Valencià: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven la prevenció i protecció.          
 • Saber aplicar les bases estadístiques a la prevenció de riscos laborals.
 • Saber notificar accidents de treball i malalties professionals, la normativa i la documentació.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Saber investigar, analitzar i avaluar el risc relatiu a les malalties professionals.
 • Saber seleccionar els equips de protecció individual i les proteccions col·lectives per a controlar els riscos.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a usar els equips de treball.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Saber controlar els riscos químics.
 • Saber controlar els riscos biològics.
 • Saber assessorar en relació amb la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria.
 • Saber aplicar les tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • Saber aplicar els principis bàsics de la toxicologia aplicada als contaminants en l'àmbit laboral.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents químics.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels agents biològics.
 • Saber els fonaments i les aplicacions de les principals tècniques d'anàlisi química en l'àmbit de la higiene industrial.
 • Saber aplicar les tècniques de ventilació i extracció localitzada.
 • Saber aplicar les tècniques de selecció i avaluació dels equips de protecció individual, especialment davant del risc higiènic.
 • Saber aplicar les tècniques d'avaluació i control dels principals risc emergents.
 • Saber identificar els principals riscos higiènics i aplicar les tècniques d'avaluació i control específiques en els sectors valencians més representatius: agricultura, indústria del calçat, tèxtil, joguet, ceràmica, indústria del metall, hostaleria i altres serveis.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

-Conocer y saber aplicar las técnicas de evaluación y control de los agentes químicos y de agentes biológicos, y conocer los principios básicos de la toxicología aplicada a los contaminantes en el ámbito laboral.

-Conocer y saber aplicar las técnicas de ventilación y extracción localizada y aprender los fundamentos y aplicaciones de las principales técnicas de análisis químico, en el campo de la higiene industrial.

-La utilización de los  métodos simplificados de evaluación como una primera aproximación al problema higiénico y como un complemento de la evaluación cuantitativa.

 

 

Dades generals

Codi: 12311
Professor/a responsable:
VARO GALVAÑ, PEDRO JOSE
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: ENGINYERIA QUÍMICA
  Àrea: ENGINYERIA QUÍMICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix