Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
AVALUACIÓ D'EQUIPS I INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

 

Las máquinas y equipos de trabajo forman parte de nuestro entorno laboral más inmediato. Una mala elección de la maquinaria, una mala disposición, una incorrecta puesta en marcha, uso o mantenimiento deficientes, pueden dar lugar a riesgos laborales que comprometan la seguridad y salud del personal propio de la empresa directa o indirectamente.

 La normativa relativa a la seguridad de máquinas es extensa y continuamente va cambiado y actualizándose. Se pretende en esta asignatura sentar las bases  de la seguridad básica en máquinas y equipos, de manera que el trabajo y diseño de las mismas sea lo más seguro, adaptándolo a la normativa referida a máquinas.

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG12 : Conèixer la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats. Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • CE7 : Conèixer els riscos específics de la maquinària industrial i aprendre a elaborar plecs d'especificacions per a la selecció de màquines segures quant al maneig i manteniment. Conèixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.
 • CE8 : Conèixer mesures d'actuació en cas d'emergència o catàstrofe.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber analitzar críticament les relacions entre condicions de treball i salut, a més dels riscos i danys que se'n deriven i la prevenció i protecció.
 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Ser capaç d'avaluar els riscos i aplicar les mesures de control específiques dels sectors de producció més significatius.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut per a l'ús d'equips de treball.
 • Saber la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • Estar capacitat per a conèixer i saber controlar els riscos elèctrics.
 • Saber controlar els riscos químics.
 • Saber aplicar les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar amb rigor i criteri les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • Conéixer els riscos específics associats a la maquinària industrial i ser capaç de redactar plecs d'especificacions per a seleccionar maquinària segura quant a ús i manteniment. Conéixer les normes tècniques relacionades amb la seguretat i els sistemes de certificació i control.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

 

 • Conocer las diferentes normativas  relativas a la seguridad en maquinas y equipos de trabajo. 
 • Conocer los tipos de dispositivos de seguridad existentes para maquinas y equipos de trabajo. 
 • Conocer  las responsabilidades de fabricantes, distribuidores, comerciantes y empresarios en cuanto a la distribución, venta, utilización y mantenimiento de equipos de trabajo y maquinaria. 
 • Conocer las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por parte de los trabajadores de maquinas y equipos de trabajo. 
 • Conocer la diferencia entre  maquina y equipo de trabajo. 
 • Conocer la normativa relativa a la utilización y al mantenimiento de los equipos de trabajo. 
 •  Los alumnos deberán conocer la importancia de la formación de los trabajadores cuando utilizan máquinas
 • Valorar la importancia de la vigilancia de salud como técnica preventiva de la seguridad y salud de los trabajadores que usan máquinas.
 • Conocer la importancia de un control previo y buen mantenimiento de los equipos de trabajo para evitar accidentes laborales.
 • Conocer la importancia de la señalización en  máquinas e instalaciones para prevenir accidentes.

 

 

 

 

 

 

Dades generals

Codi: 12308
Professor/a responsable:
LLORCA SCHENK, JUAN MARCOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix