Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SEGURETAT EN EL TREBALL II

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

El RD 486/1997 establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo. Este RD traspone  directivas Europeas sobre esta materia en pro de una mejora de la seguridad laboral y una reducción de la siniestralidad.


La asignatura de Seguridad en el Trabajo II es una ampliación y complemento de la asignatura Seguridad en el Trabajo I.


Esta asignatura Seguridad en el trabajo II, tiene como objeto el realizar un estudio de aspectos específicos que abarquen la seguridad en el mundo laboral, atendiendo al estudio de los lugares de trabajo, las herramientas, la manipulación y transporte de productos, así como riesgos específicos de incendio, riesgos eléctricos, riesgos por manipulación de productos químicos y mezclas peligrosas.

La seguridad en el trabajo y sus diferentes técnicas preventivas deben permitir eliminar la siniestralidad. Cierto es que algunos riesgos se pueden reducir, pero otros simplemente minimizar, ya que hay factores que se nos escapan de nuestro control al 100%, de ahí que sea importante que en las industrias y centros de trabajo existan planes de emergencia y autoprotección de manera que en caso de accidente/incidente podamos minimizar los efectos del mismo.
Esta asignatura por tanto tiene como objeto a partir de unos conceptos básicos tomando las bases del RD 486/1997, presentar un listado orientativo de riesgos típicos y características fundamentales de los lugares de trabajo,  así como medidas preventivas dependiendo de las condiciones de cada lugar.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Conèixer els riscos relatius a l'emmagatzematge, el transport i l'elevació de càrregues, a més dels aspectes tècnics i organitzatius per al control d'aquests riscos.
 • CG11 : Conèixer la normativa, els riscos i les exigències específiques sobre residus tòxics i perillosos.
 • CG12 : Conèixer la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • CG13 : Saber fer plans d'emergència i autoprotecció, seleccionant-ne la senyalització de seguretat i salut en el treball.
 • CG4 : Aprendre a identificar, avaluar i controlar els riscos laborals, que, en general, poden classificar-se com a elèctrics, químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials, amb especial incidència en els sectors de producció més significatius. Conèixer, a més, les diverses tècniques de prevenció de riscos laborals i saber aplicar-les.
 • CG5 : Saber planificar i dur a terme inspeccions de seguretat.
 • CG6 : Comprendre els conceptes d'accident de treball i de malaltia professional i tenir capacitat per a investigar-los i analitzar i avaluar-ne el risc.

 

Competències específiques (CE)

 • CE5 : Conèixer i saber aplicar les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats. Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • CE8 : Conèixer mesures d'actuació en cas d'emergència o catàstrofe.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT4 : Tenir capacitat per a treballar en equips de la mateixa disciplina o interdisciplinaris.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.
 • CT6 : Tenir capacitat per a l'aprenentatge autònom.
 • CT7 : Capacitat d'adoptar el mètode científic en el plantejament i realització de treballs diversos, tant acadèmics com professionals, i d'adoptar procediments basats en criteris de qualitat i sostenibilitat en l'activitat professional.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Saber identificar, avaluar i controlar els riscos laborals.
 • Estar capacitat per a planificar i fer inspeccions de seguretat.
 • Conéixer el concepte d'accidents de treball i ser capaç d'investigar-los, a més d'analitzar i avaluar-ne el risc.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut perquè els treballadors usen els equips de treball.
 • Saber aplicar les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball.
 • Conéixer els riscos relatius de l'emmagatzematge, transport i elevació de càrregues, a més dels aspectes tècnics i organitzatius per al control d'aquests riscos.
 • Conéixer la normativa, els riscos i les exigències específiques sobre residus tòxics i perillosos.
 • Conéixer la reglamentació específica i les bases tècniques per a analitzar riscos, a més de proposar i supervisar mesures de prevenció i protecció contra incendis.
 • Ser capaç de conéixer i saber controlar els riscos elèctrics.
 • Ser capaç de realitzar plans d'emergència i autoprotecció.
 • Saber aplicar les tècniques de prevenció de riscos laborals.
 • Aplicar amb rigor i criteri les tècniques d'avaluació del risc que comporten els perills detectats.
 • Saber aplicar les mesures i els mitjans adequats per a prevenir accidents i pal·liar-ne les conseqüències.
 • Ser capaç d'elaborar mesures d'actuació davant d'emergències i catàstrofes.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Identificar lugares y espacios de trabajo.
Conocer y estar familiarizado conceptos generales de seguridad en el trabajo
El alumno deberá saber identificar así como evaluar los riesgos relativos a:
-    Riesgo de incendio
-    Riesgos eléctricos
-    Riesgos de manipulación y transporte de accidente por productos químicos
-    Riegos de transporte

El alumno deberá conocer e identificar las medias preventivas para prevenir:
-    Riesgo de incendio
-    Riesgos eléctricos
-    Riesgos de manipulación y transporte de accidente por productos químicos
-    Riesgos de transporte, manipulación y almacenamiento
El alumno conocerá las características de los planes de emergencia y autoprotección, así como las actuaciones frente a emergencias y catástrofes, pudiendo realizar un plan de emergencia para un lugar de trabajo en función de las características específicas de los mimos.

 

 

Dades generals

Codi: 12306
Professor/a responsable:
SENTANA GADEA, IRENE
Crèdits ECTS: 3,50
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 1,40
Càrrega no presencial: 2,10

Departaments amb docència

 • Dep.: EXPRESSIÓ GRÀFICA, COMPOSICIÓ I PROJECTES
  Àrea: EXPRESSIÓ GRÀFICA DE L'ENGINYERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 1,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix