Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ÀMBIT JURÍDIC DE LA PREVENCIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2021-22

La necesidad de que el Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales sea conocedor de esta normativa justifica, sobradamente, una
asignatura en donde se presentan las normas jurídicas aplicables y se enseña a una correcta aplicación. Por ello, el objetivo principal de este módulo es proporcionar al alumnado los conocimientos jurídicos generales de la salud laboral para que participen activamente en la prevención de los riesgos laborales y en la mejora de las condiciones de trabajo, desde la ordenación de los elementos personales de la empresa.

Por ello, el estudio del ámbito jurídico de la prevención parte desde la perspectiva de afianzar conocimientos y ofrecer una visión práctica de las tareas más importantes en la prevención de riesgos, de forma que se transmita al alumnado la actual configuración del sistema jurídico de seguridad y salud en el trabajo existente en España, partiendo de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Comprendre i tenir capacitat crítica de les diverses relacions entre les condicions de treball i la salut, els riscos i els danys que se'n deriven, a més de saber prevenir i protegir.
 • CG14 : Conèixer la legislació i les normatives específiques de la prevenció de riscos laborals, a més de les responsabilitats en aquesta matèria i saber assessorar sobre això, amb capacitat per a aplicar les normes de prevenció a supòsits fàctics.
 • CG20 : Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de comunicar-se correctament, tant oralment com per escrit, en l'àmbit disciplinar.
 • CT2 : Capacitat d'anàlisi i síntesi i d'organització i planificació.
 • CT3 : Capacitat per a resoldre problemes i per a prendre decisions.
 • CT5 : Tenir capacitat raonar críticament, fent prevaldre els valors ètics i d'integritat intel·lectual en la pràctica professional i incloent-hi els valors d'igualtat.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conéixer la normativa de prevenció de riscos laborals i comprendre'n la funció.
 • Conéixer les principals obligacions de treballadors i empresaris en matèria preventiva.
 • Conéixer les responsabilitats de treballadors i empresaris en matèria preventiva.
 • Conéixer els diversos sistemes de prevenció que poden implantar-se en l'empresa.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2021-22

Conocer la normativa de prevención de riesgos laborales y comprender su función.
Conocer las principales obligaciones de trabajador y empresario en materia preventiva.
Conocer las responsabilidades de trabajador y empresario en materia preventiva.
Conocer los diversos sistemas de prevención que pueden implantarse en la empresa.

 

 

Dades generals

Codi: 12300
Professor/a responsable:
BALLESTER LAGUNA, FERNANDO
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,56
Crèdits pràctics: 0,24
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,56
  Crèdits pràctics: 0,24
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix