Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ELABORACIÓ I AVALUACIÓ DE PLANS I PROGRAMES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2013-14

La asignatura Elaboración y evaluación de planes y programas  forma parte del Módulo Específico de la Especialidad Docente en Orientación Educativa, del Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Su objetivo fundamental es capacitar al alumnado en el asesoramiento sobre proyectos y programas de centro, así como el de conocer los aspectos básicos, conceptuales, de evaluación, diagnóstico e intervención psicoeducativa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG15 : Informar i assessorar les famílies sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre l'orientació personal, acadèmica i professional dels seus fills.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG19 : Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
 • CG20 : Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.
 • CG21 : Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
 • CG22 : Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
 • CG23 : Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.
 • CE16 : Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.
 • CE17 : Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.
 • CE18 : Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que todo ello facilite su inserción laboral.
 • CE19 : Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.
 • CE20 : Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros educativos.
 • CE22 : Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.
 • CE25 : Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.
 • CE26 : Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-comunitario.
 • CE27 : Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.
 • CE28 : Analizar de manera crítica los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa. Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en los demás contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
 • CE29 : Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
 • CE31 : Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.
 • CE32 : Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.
 • CE33 : Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
 • CE34 : Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
 • CE35 : Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
 • CE38 : Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
 • CE39 : Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Assessorament dels projectes i programes de centre. Elaboració, anàlisi d'estratègies i processos de millora per a assolir un aprenentatge integral i centrat en l'estudiant.
 • Conèixer els aspectes bàsics, conceptuals, d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicoeducativa en l'àmbit de l'acció tutorial, l'adaptació i la convivència escolar.
 • Ser capaç de dissenyar un pla d'acció tutorial, per a un grup d'alumnes d'educació primària i secundària, adequat a la realitat dels centres educatius.
 • Ser capaç d'analitzar les relacions socials en el grup-classe i el centre educatiu.
 • Desenvolupar valors i actituds de tolerància, respecte per la diversitat, solidaritat amb els més desfavorits i treball per la igualtat d'oportunitats.
 • Ser capaç de definir els objectius, les tècniques, les estratègies, les formes de control, l'avaluació i el seguiment d'una intervenció en l'àmbit de l'orientació acadèmica i professional.
 • Ser capaç de fer plans i programes en l'àmbit educatiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2013-14

 1. Conocer las fases principales en la elaboración de los planes y programas de los centros educativos.
 2. Conocer los diversos tipos de planes de los centros educativos, sus objetivos, contenidos y evaluación.
 3. Conocer los diversos programas de los centros educativos, sus objetivos, contenidos y evaluación.
 4. Elaborar planes y programas adecuados a las características de determinados centros educativos.
 5. Mostrar valores y actitudes de tolerancia, respeto por la diversidad, solidaridad con los más desfavorecidos y trabajo por la igualdad de oportunidades.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12188
Professor/a responsable:
NAVARRO BUSQUIER, ANA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix