Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 7

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El TFM constitueix una matèria pertanyent al cos pràctic del pla d'estudis del Màster en professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes amb una càrrega lectiva en el pla d'estudis del de 6 crèdits ECTS, que ofereixen a l'alumnat un espai de treball en contínua interacció amb la pràctica professional diària a fi de generar en l'alumnat la reflexió sobre l'exercici professional i la relació dels coneixements teòric-pràctics adquirits en la seua formació. La finalitat del màster, que és la preparació professional orientada a l'especialització acadèmica i professional dels estudiants, exigeix que el TFM estiga orientat a l'avaluació de les competències professionals, generals i específiques associades a la titulació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Aprofundir en l'estudi d'un tema de l'àmbit i context educatiu relatiu a l'especialitat que s'està cursant.
- Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca en ensenyament de les ciències experimentals i la tecnologia: cerca documental, recollida, anàlisi i interpretació d'informació i dades, presentació de conclusions i redacció del treball.
- Conèixer les principals revistes de l'àrea d'estudi i saber utilitzar-les per a trobar bibliografia rellevant de cara a elaborar el TFM.
- Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits durant el Màster a un tema específic d'estudi.
- Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis raonats sabent comunicar les seues conclusions de manera clara i concís tant verbalment com per escrit.

 

 

Dades generals

Codi: 12172
Professor/a responsable:
MARTINEZ TORREGROSA, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA APLICADA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: QUÍMICA FÍSICA
  Àrea: QUÍMICA FÍSICA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0

Estudis en què s'imparteix