Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
TREBALL FI DE MÀSTER -B ESPECIALITAT 2

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

El TFM constitueix una matèria que pertanyent al Pla d'Estudis del Màster de professorat d'educació secundària obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes amb una càrrega lectiva al Pla d'Estudis de 6 Crèdits ECTS, i ofereix a l'alumnat un espai de treball en contínua interacció amb la pràctica diària professional, amb la finalitat de generar en l'alumnat la reflexió sobre l'exercici professional i la relació dels coneixements teòric-pràctics adquirits en la seua formació. La Finalitat del màster, que és preparació professional orientada a l'especialització acadèmica i professional dels estudiants, exigeix que El TFM estiga orientat a l'avaluació de les competències professionals, generals i específiques associades a la titulació.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

Aprofundir en l'estudi d'un tema de l’àmbit i context educatiu relatiu a l'especialitat.

Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la investigació: recerca documental, recollida, anàlisi i interpretació de la informació, presentació de conclusions i redacció del treball.

Aplicar les habilitats i els coneixements adquirits durant el Màster respecte d’un tema específic d'estudi.

Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis raonats sabent comunicar les conclusions d'una forma clara i concisa tant verbalment com per escrit.

 

 

Dades generals

Codi: 12167
Professor/a responsable:
MERMA MOLINA, GLADYS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: PSICOLOGIA DE LA SALUT
  Àrea: INFERMERIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,15
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix