Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 2 ESPECIALITAT 13

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

La finalitat dels Practicum consisteix a proporcionar experiències directes sobre els diversos aspectes de la intervenció educativa a través d'un conjunt integrat d'actuacions. Constitueixen, per això, un component essencial i bàsic de la formació que oferix el Màster, ja que activen elements receptius, participatius, reflexius i crítics en contextos d'aprenentatge reals, sota la tutela del professorat dels centres d'educació secundària i de la Universitat Alacant.

L'estada en pràctiques ha de suposar una aproximació rellevant per a la formació de l'alumne o alumna en les distintes àrees del sistema educatiu, en els processos i contextos educatius dels centres i en les distintes dimensions i funcions del professorat: l'exercici docent, la funció tutorial i la participació en l'organització i el funcionament del centre (coordinació pedagògica, etc.). En eixe sentit, la tutoria de l'alumnat en els centres educatius no sols ha de ser exercida pel professorat tutor de les distintes especialitats docents, sinó també pel conjunt del centre, a través del coordinador de pràctiques, de l'equip directiu, del departament d'Orientació, dels departaments Didàctics i de la resta d'òrgans de coordinació docent.

En el Practicum II, l'alumne serà guiat pel tutor o tutora del centre en les diferents actuacions educatives per a conéixer les característiques de l'exercici de la docència de la seua especialitat, en una primera fase, i, en una altra posterior, per a exercir l'activitat docent en una proposta d'aprenentatge concreta.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP2 : Acreditar un bon domini de l'expressió oral i escrita en la pràctica docent.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

1. Analitzar i reflexionar sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i la literatura en el context d'un centre d'ensenyament secundari i batxillerat:
a) Analitzar i reflexionar sobre la planificació didàctica en l'ensenyament de la llengua i la literatura en el context d'un centre d'ensenyament secundari i batxillerat i en relació amb el marc curricular vigent
b) Analitzar i reflexionar sobre la interacció docent en l'aula de secundària i batxillerat en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i de la literatura
c) Analitzar i reflexionar sobre el procés d'avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge de la llengua i de la literatura dins el marc curricular vigent
d) Analitzar i reflexionar sobre el procés d'avaluació de la pràctica docent en l'àmbit de l'ensenyament de la llengua i de la literatura
e) Analitzar i reflexionar sobre els materials curriculars i l'ús de les TIC en l'àmbit de l'ensenyament-aprentatge de la llengua i de la literatura
2. Desenvolupar habilitats i recursos per a la recollida de dades i l'exposició de resultats en una observació etnogràfica sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge

 

 

Dades generals

Codi: 12139
Professor/a responsable:
LOPEZ GISBERT, BERNAT
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05
 • Dep.: FILOLOGIA CATALANA
  Àrea: FILOLOGIA CATALANA
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,5
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,05

Estudis en què s'imparteix