Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PRACTICUM 1A ESPECIALITAT 17

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Las actividades llevadas a cabo durante el Prácticum deberán concebirse como un proceso de inmersión en la cultura profesional de la docencia, orientado a la consolidación de una formación práctica de calidad orientada por procesos reflexivos de dinamización de los contextos educativos en los que se realizan estas prácticas.

La finalidad de los prácticum consiste en proporcionar experiencias directas sober los distintos aspectos de la intervención educativa a través de un conjunto interado de actuaciones y constituyen un componente esencial y básico de la formación que ofrece el Máster, ya que activan elementos receptivos, participativos, reflexivos y críticos en contextos de aprendizaje reales bajo la tutela de los centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y Universidad de Alicante

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG20 : Conèixer les mesures d'atenció a la diversitat que es poden adoptar per a poder realitzar l'assessorament necessari en cada cas.
 • CG21 : Analitzar l'organització i funcionament del centre per a coordinar l'orientació, personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • CG23 : Identificar els serveis públics i entitats comunitàries amb les quals puga col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques (CE)

 • CE15 : Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar amb els equips directius i els òrgans de coordinació en el seu disseny i aplicació.
 • CE21 : Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
 • CE23 : Col·laborar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu amb els docents i altres membres de la comunitat escolar, així com amb altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • CE29 : Dissenyar i posar en marxa, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, participació i aprenentatge de tot l'alumnat.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe18 : Analitzar les característiques, organització i funcionament dels centres educatius i conèixer la funcionalitat dels processos i òrgans de direcció, participació i coordinació pedagògica i didàctica.
 • CGe20 : Participar en la definició i elaboració del projecte educatiu, el disseny i desenvolupament curricular, i en les activitats generals del centre, atenent criteris de millora de la qualitat de l'educació, atenció a a el diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i millora de la convivència.

 

Competències específiques:>>pràcticum (CP)

 • CP1 : Adquirir experiència en la planificació, en la docència i en l'avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CP3 : Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • CP4 : Participar en les propostes de millora en els diferents àmbits d'actuació a partir de la reflexió sobre la pràctica.
 • CP6 : Analitzar la realitat escolar en la qual es realitzen les pràctiques, utilitzant els marcs teòrics adquirits en el màster.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els processos d'interacció i comunicació a l'aula i dominar destreses i habilitats socials per a fomentar l'aprenentatge i la convivència a l'aula, abordar problemes de disciplina i resoldre conflictes.
 • Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en què està situat. 
 • Treballar en equip amb altres professionals de l'educació i enriquir la seua formació.
 • Conèixer les possibles mesures d'atenció a la diversitat, per a poder fer l'assessorament necessari en cada cas.
 • Analitzar l'organització i el funcionament del centre, a fi de coordinar l'orientació personal, acadèmica i professional de l'alumnat en col·laboració amb els membres de la comunitat escolar.
 • Identificar els serveis públics i les entitats comunitàries amb què pot col·laborar el centre i promoure i planificar, en col·laboració amb l'equip directiu, les accions necessàries per a una millor atenció de l'alumnat.
 • Analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels centres educatius i conèixer la funcionalitat dels processos i els òrgans de direcció, participació i coordinació pedagògica i didàctica.
 • Participar en la definició i elaboració del projecte educatiu, el disseny i el desenvolupament curricular i les activitats generals del centre, atenent a criteris de millora de la qualitat de l'educació, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i millora de la convivència.
 • Conèixer els processos de desenvolupament curricular i l'elaboració dels plans institucionals per a participar, amb els equips directius i els òrgans de coordinació, en el disseny i aplicació.
 • Conèixer i analitzar les característiques, l'organització i el funcionament dels serveis d'orientació educativa i assessorament psicopedagògic que operen en els diversos nivells del sistema educatiu (infantil, primària, ESO, FP i batxillerat).
 • Participar en l'establiment d'estructures de treball col·laboratiu, amb els docents i altres membres de la comunitat escolar i els altres professionals que intervenen en els centres educatius.
 • Dissenyar i engegar, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d'atenció a la diversitat que garantisquen la presència, la participació i l'aprenentatge de tot l'alumnat.
 • Adquirir experiència en la planificació, docència i avaluació de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Dominar les destreses i les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i la convivència.
 • Participar en les propostes de millora en els diversos àmbits d'actuació, a partir de la reflexió sobre la pràctica. 
 • Analitzar la realitat escolar en què es fan les pràctiques, utilitzant els marcs teòrics adquirits en el màster.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

- Reconocer y describir las características organizativas de los centros educativos

- Realizar análisis críticos de los planes de actuación de los centros educativos

- Participar en las actividades propuestas por el centro para el desarrollo de las prácticas

- Identificar, analizar, aplicar y reflexionar sobre diferentes modelos de intervención educativa que orienten una práctica docente coherente y consistente

- Identificar necesidades de formación en el desempeño docente en el ámbito del funcionamiento de un centro educativo

 

 

Dades generals

Codi: 12105
Professor/a responsable:
LOPEZ ALACID, MARIA PAZ
Crèdits ECTS: 4,00
Crèdits teòrics: 0,00
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,06
 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,09
 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0
  Crèdits pràctics: 0,25
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix