Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA TECNOLOGIA I: ASPECTES FONAMENTALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor les aportacions dels estudiants.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les possibles causes del desinterès i el fracàs en l'aprenentatge de la tecnologia, especialment de les que poden ser modificades per l'ensenyament i el desenvolupament professional.
 • Conèixer l'existència d'idees espontànies de les persones sobre conceptes que afecten l'aprenentatge de la tecnologia, maneres de detectar-les, possible origen i persistència. Conèixer recursos (revistes, webs, llibres) en les quals es puga aconseguir informació sobre aquest aspecte.
 • Conèixer els aspectes essencials de la metodologia de projectes i ser capaç d'estructurar el currículum al seu entorn, un currículum en el qual l'element conductor siga el binomi coneixement-acció a través d'una investigació guiada.
 • Ser capaç d'analitzar les visions deformades del procés tecnològic que es transmeten en l'ensenyament i en els mitjans de comunicació.
 • Saber analitzar crítica i justificadamente la manera en què es desenvolupa un projecte tècnic, i ser capaç de transformar un el procés tecnològic de solució de problemes en una sèrie d'activitats encaminades a dissenyar una solució, construir la solució triada, verificar el seu correcte funcionament, valorar el seu possible impacte i difondre la solució adoptada.
 • Saber analitzar crítica i justificadamente la forma en què s'ensenya a abordar problemes en tecnologies, i ser capaç de convertir els típics projectes guiats que provoquen un mer activisme, en situacions problemàtiques obertes, abordades amb una metodologia investigativa que afavorisca tant l'aprenentatge conceptual, com l'adquisició d'hàbits metodològics i actitudinals, que permeten enfrontar-se a problemes nous.
 • Saber analitzar crítica i justificadamente la forma en què s'introdueixen els conceptes, models i teories en l'ensenyament basat en la transmissió de coneixements en el seu estat final. Conèixer alternatives per a alguns dels conceptes i models importants, coherents amb la investigació didàctica actual.
 • Saber estructurar un tema a partir de problemes fonamentals de la tecnologia, desenvolupant els continguts que es tractaran en manera de seqüència d'activitats que permeten avançar en la solució al problema plantejat mitjançant investigació guiada.
 • Conèixer la història, epistemologia i impacte social d'algunes de les grans idees cientificotecnològiques, i ser conscient de la importància d'aquest coneixement per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Saber com generar un clima d'aula –i com contribuir a un clima de centre- que afavorisca les actituds positives dels alumnes cap a l'aprenentatge de la tecnologia
 • Conèixer les orientacions i els continguts, establits en la legislació, de les assignatures de tecnologia en l'ESO (tecnologies, taller de tecnologies i tecnologies), de tecnologies industrial en 1er curs de batxillerat, de tecnologies industrial i electrotècnia en 2n curs de batxillerat, així com disposar de criteris per a seleccionar, seqüenciar i organitzar els continguts en els diferents cursos.
 • Ser capaç de proposar justificadamente una sèrie de criteris per a analitzar en quina mesura en un aula s'estan generant oportunitats adequades per a aprendre tecnologies.
 • Ser conscient de la crisi mediambiental en què es troba el nostre planeta i de la ineludible necessitat de tractar les relaciones ciència, tècnica, societat, medi ambient en el desenvolupament dels temes de les assignatures de Tecnologia, amb la finalitat de fomentar una ciutadania que puga participar racionalment en la presa de decisions.
 • Identificar i justificar aspectes que han de formar part de l'alfabetització cientificotecnològica de tots els ciutadans i la contribució d'un adequat ensenyament de la tecnologia per a aconseguir aquest objectiu.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12084
Professor/a responsable:
MARTINEZ TORREGROSA, JOAQUIN
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES EXPERIMENTALS
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix