Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
ASSESSORAMENT I ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

Competències i objectius

Informació provisional. Pendent d'aprovació.

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe4 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
 • CGe5 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer les competències professionals a desenvolupar en el marc de l'educació de la diversitat.
 • Conèixer el marc legislatiu per a l'atenció a la diversitat.
 • Conèixer les estratègies i recursos en l'atenció a la diversitat.
 • Adquirir i desenvolupar el respecte i la valoració de la diversitat.
 • Planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatge.
 • Aplicar propostes i estratègies metodològiques per a l'atenció a la diversitat.
 • Proposar els canvis necessaris dins del centre amb la finalitat d'oferir una educació més inclusiva.
 • Aportar materials específics i adaptats que afavorisquen l'aprenentatge i participació de l'alumnat amb necessitats especials en l'activitat ordinària.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12071
Professor/a responsable:
FERNANDEZ LOPEZ, FERNANDO JAVIER
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix