Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
PERCUSSIÓ CORPORAL I INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

Introducción: La asignatura "Percusión corporal e Inteligencias Múltiples" tiene como objetivo ofrecerle al futuro profesorado todos los recursos prácticos en relación al movimiento, la danza y la percusión corporal (a nivel teórica y práctico) que le servirán para las pruebas de acceso para la función pública. 

No sólo el caracter práctico de la asignatura sino la correcta elaboración de unidades didácticas focalizadas para los futuros opositores, la brillante explicación pública, y la defensa frente a tribunal formarán parte del contenido de esta asignatura.

Para ello, la asignatura girará sobre el eje de las Inteligencias Múltiples y el Método BAPNE para poder fundamentar cada uno de los principios educativos apoyados por artículos, libros y recursos centrados en las nuevas tecnologías con un sólo objetivo: superar las oposiciones a las que se presente el alumnado. 

 

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Aprenentatge d'estratègies relacionades amb la psicomotricitat, la lateralitat i la dissociació.
 • Coneixement de les intel·ligències múltiples i la seua relació amb la intel·ligència musical sobre la base de la psicomotricitat rítmica.
 • Coneixement de l'anatomia, biomecánica i antropologia de la percussió corporal en el mètode BAPNE.
 • Coneixement de les activacions cerebrals en funció a la psicomotricitat.
 • Conèixer els diferents mètodes de percussió corporal i el seu desenvolupament recent amb cotidiòfans i, alhora, les seues perspectives per a poder transmetre una visió didàctica en l'aula.
 • Identificació de problemes psicomotors i plantejar alternatives per a la seua execució didàctica en l'aula.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les percussions del món i les seues expressions.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts que s'ensenyen i per a exposar els resultats dels treballs fets.
 • Elaboració d'unitats didàctiques específiques sobre aquesta matèria.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements de la percussió corporal en la secundària obligatòria i postobligatòria.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos centrados para la superación de las pruebas a la función pública a través recuros prácticos y elaboración de Unidades Didácticas:

 • -  Aprendizaje de estrategias relacionadas con la psicomotricidad, la lateralidad y la disociación aplicadas a las pruebas a la función pública.
 • -  Conocimiento de las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia musical en base a la psicomotricidad rítmica.
 • -  Conocimiento de la anatomía, biomecánica y antropología de la percusión corporal.
 • -  Conocimiento de las activaciones cerebrales en función a la didáctica de la percusión corporal según el método BAPNE.
 • - Conocer los diferentes métodos de percusión corporal y su desarrollo reciente con cotidiófanos, a la vez que sus perspectivas para poder transmitir una visión didáctica en el aula.
 • -  Identificación de problemas psicomotores y plantear alternativas para su ejecución didáctica en el aula en secundaria.
 • -  Conocer el valor formativo y cultural de las percusiones del mundo y sus expresiones en relación a la didáctica de la percusión corporal en el método BAPNE.
 • - Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados en relación a la percusión corporal y las inteligencias múltiples.
 • -  Elaboración de Unidades didácticas específicas sobre esta materia.
 • - Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de la percusión corporal en la secundaria obligatoria y Postobligatoria.
 • - Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos sobre esta materia.
 • - El trabajo de campo como herramienta básica en educación.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12067
Professor/a responsable:
ROMERO NARANJO, FRANCISCO JAVIER
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix