Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
MÚSIQUES DEL MON I LA SEUA DIDÀCTICA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe7 : Conèixer i aplicar recursos i estratègies d'informació, tutoria i orientació acadèmica i professional.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les músiques del món.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents d'aquestes matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica en funció a les seues diverses fonts.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen i apliquen els coneixements de música en la secundària obligatòria i postobligatòria.
 • Fer una recerca fonamentada en informacions procedents de diverses fonts per a posteriorment obtenir conclusions personals relacionades amb les músiques del món i la seua aplicació docent.
 • Treballar de manera cooperativa amb iguals i valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i dels altres.
 • Utilitzar les TIC per a cercar, obtenir, processar i seleccionar informacions i documents adequats als continguts amb la finalitat d'ensenyar i exposar els resultats dels treballs fets.
 • Elaboració d'unitats didàctiques referents a la matèria i per nivells.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de la música espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de la música. Elaboració d'unitats didàctiques referents a la matèria i per nivells.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat les metodologies pedagògiques i la seua posterior avaluació educativa.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents dels diferents mètodes de la pedagogia musical contemporània i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica de les músiques del món.
 • Conèixer el procediment de les entrevistes individuals, o en petit grup per a la realització del treball de camp i la posterior interpretació de les dades i el debat d'aquests.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Dades generals

Codi: 12066
Professor/a responsable:
MARTINEZ VARGAS, JESUS FRANCISCO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ MUSICAL
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix