Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA (CASTELLÀ) EN SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La formación del Profesorado de Castellano:lengua y Literatura para Secundaria y Bachillerato, demanda la cualificación didáctica de los alumnos de Filologia Española que acuden al Máster, salvo excepciones han  cursado alguna asignatura optativa, sin haber recibido formación profesional específica a lo largo de la carrera.

La asignatura se plantea como una reflexión teórica y una actividad práctica que permita al alumnado conocer teóricamente  ser capaces de implementar actividades didácticas útilies para el desarrollo de su actividad docente, primeroen las prácticas y luego en el desarrollo de su tarea profesional.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE11 : Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització cursada.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • CE8 : Fomentar un clima que facilite l'aprenentatge i pose en valor els aportacions dels estudiants.
 • CE9 : Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els continguts curriculars de la disciplina Castellà: Llengua i Literatura en l'ensenyament secundari i en el batxillerat.
 • Adquirir i practicar les destreses educatives pròpies de l'actuació.
 • Didàctica en l'aula de Llengua i Literatura.
 • Transformar els DCB en programes d'actuació curricular en el marc de l'actuació pròpia del segon i del tercer nivell de concreció curricular.
 • Planificar, elaborar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament creant unitats didàctiques i atenent la seua integració en planificacions seqüencials d'etapa, cicle i curs.
 • Identificar i plantejar problemes específics relatius a l'ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura castellanes i els seus contextos d'ús pragmàtic, i proposar estratègies encaminades a la seua resolució.
 • Conèixer i practicar estratègies de valoració i avaluació del desenvolupament de les competències comunicatives fonamentals i entendre-les com a instrument integrador de regulació del procés educatiu.
 • Cercar, seleccionar i ordenar informació i documentació (oral, impresa, audiovisual, digital, multimèdia) per a transformar-les en instruments útils, usar-los per a generar coneixement i aplicar-los en els processos d'E/A de la llengua i la literatura.
 • Presentar informes, treballs, propostes etc., tant per escrit com en exposicions orals, amb documents procedents de diferents fonts, reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa, compartint responsabilitats, en els processos de generació de materials i de desenvolupament d'activitats educatives i desenvolupar actuacions didàctiques de caràcter cooperatiu.
 • Conèixer les polítiques d'institucions públiques i privades encaminades a afavorir el desenvolupament d'hàbits lectors i a millorar les competències lectoescriptores de l'alumnat.
 • Conèixer i desenvolupar estratègies que permeten l'explotació didàctica de les biblioteques escolars, municipals, generals, digitals i qualsevol altre mitjans o instruments que afavorisca l'assentament dels hàbits i destreses lectores, comunicatives i d'aprenentatge autònom de l'alumnat.
 • Fomentar un clima que facilite la creació d'espais comunicatius i reforce l'aprenentatge, Prenent en consideració i fent valdre les aportacions dels estudiants.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Dissenyar i desenvolupar, dins de l'ensenyament de la llengua i la literatura, espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans, la diversitat, la tolerància i la comprensió en el si de la relació social oberta, participativa i dinàmica i que faciliten la construcció d'un futur sostenible.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Objetivos específicos:

· Reconocer los aspectos fundamentales de la didáctica de la Lengua y la LIteratura como didáctica específica.

· Comprender los fundamentos metodológicos de los movimientos de renovación pedagógica en lo que se refiere a la enseñanza de las primeras  y segundas lenguas. Los aspectos pragmáticos y los enfoques comunicativos.

· Reconocer y manejar  distintos niveles de concrección curricular proyectados sobre nuestra área de conocimiento.

· Implementar propuestas didácticas para el desarrollo de las cuatro habilidadades comunicativas.

· Valorar la importancia de la Ppogramación de área en el segundo nivel de concreción curricular

· Diseñar  unidades didácticas  a partir del reconocimiento de sus elementos funcionales básicos.

· REconocer El desarrollo de la conciencia ortográfica y su importancia en el proceso de enseñanza de las habilidades decomposición.

· La lectura literaria y el desarrollo de la competencia literaria en la Enseñanza Secundaria y en el Bachillerato.

. La evaluación de las actividades de lengua oral, de lecturay de escritura en Secundaria y Bachillerato.

 

 

 

Dades generals

Codi: 12056
Professor/a responsable:
DIEZ MEDIAVILLA, ANTONIO
Crèdits ECTS: 9,00
Crèdits teòrics: 1,40
Crèdits pràctics: 2,20
Càrrega no presencial: 5,40

Departaments amb docència

 • Dep.: INNOVACIÓ I FORMACIÓ DIDÀCTICA
  Àrea: DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
  Crèdits teòrics: 1,4
  Crèdits pràctics: 2,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix