Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DIDÀCTICA DE LAS CCSS: HISTÒRIA, HISTÒRIA DE L'ARTE I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE5 : Conèixer els desenvolupaments teoricopràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries corresponents.
 • CE6 : Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • CE7 : Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer els desenvolupaments teoricppràctics de l'ensenyament i l'aprenentatge de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Adquirir i utilitzar criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Transformar els currículums en programes d'activitats i de treball.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge d'aquestes matèries i plantejar alternatives i solucions.
 • Dissenyar i desenvolupar dins de l'ensenyament de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania espais d'aprenentatge amb especial atenció a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre-les com un instrument de regulació i estímul a l'esforç.
 • Cercar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital i multimèdia) per a transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyament i aprenentatge de les Ciències Socials, la Història, la Història de l'Art i l'Educació per a la Ciutadania.
 • Integrar la formació en comunicació audiovisual i multimèdia en el procés d'ensenyament i aprenentatge.
 • Presentar informes escrits amb informacions procedents de diverses fonts i reflexions i conclusions personals.
 • Treballar de forma cooperativa amb iguals.
 • Valorar de forma crítica i reflexiva les aportacions pròpies i les dels altres.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Competencia 1: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía (CE 5)
Competencia 2: Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos.(CE7)
Competencia número 3: Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.(CE6)
Competencia número 4: Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de estas materias y plantear alternativas y soluciones (CE13)
Competencia número 5: Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de las CienciasSociales, la Historia, la Historia del Arte y la Educación para la Ciudadanía espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible (CG7)
Competencia número 6: Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo (CE10).
Competencia número 7: Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de las Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del arte
y la Educación para la Ciudadanía (CG4).
Competencia número 8: Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia enel proceso de enseñanza-aprendizaje (CG9)
Competencia número 9: Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.
Competencia número 10: Trabajar de forma cooperativa con iguales (CG16)
Competencia número 11: Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los
demás.

 

 

Dades generals

Codi: 12036
Professor/a responsable:
SEVA CAÑIZARES, FRANCISCO
Crèdits ECTS: 7,50
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,80
Càrrega no presencial: 4,50

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,8
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix