Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
RELACIONS LABORALS

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2015-16

La asignatura relaciones laborales tiene como finalidad esencial proporcionar los conocimientos necesarios para que los futuros profesores de secundaria puedan atender de modo solvente los requerimientos que se produzcan en la impartición de asignaturas cuyo contenido resulte directa o indirectamente relacionado con el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l'especialització docent corresponent.
 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE1 : Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE2 : Conèixer els continguts que es cursen en els ensenyaments respectius.
 • CE3 : Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre una visió dinàmica d'aquestes.
 • CE4 : Conèixer contextos i situacions en què s'usen o s'apliquen els diversos continguts curriculars.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del seu posterior desenvolupament professional.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l'especialització.
 • Conèixer els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.
 • Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries i les seues perspectives per a poder transmetre'n una visió dinàmica.
 • Conèixer contextos i situacions en què s'usen o apliquen els diversos continguts curriculars.
 • Analitzar críticament l'acompliment de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2015-16

Los objetivos formativos de la asignatura están orientados a la adquisición, por parte del alumno, de las siguientes competencias: 
- Conocer el valor formativo y cultural de la materia correspondiente a la especialización
- Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza  y aprendizaje respectivos
- Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su desarrollo profesional posterior
-Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas
-Conocer la historia y los desarrollos recientes de la materia y sus perspectivas al objeto de poder transmitir una visión dinámica de la misma 
-Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos
-Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones

 

 

Dades generals

Codi: 12032
Professor/a responsable:
MONTOYA MEDINA, DAVID
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Àrea: DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix