Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
INICIACIÓ A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ EN L'ENSENYAMENT DE L'EDUCACIÓ FÍSICA I ESPORTIVA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Actualment, la investigació en Educació, i més concretament en l'àrea de l'Educació Física, s'ha convertit en una base de coneixement per a poder desenvolupar i implementar nous processos d'ensenyament-aprenentatge basat en evidència científica, de manera que es doni resposta a les necessitats reals existents en els contextos en què es duguin a terme activitats físiques controlades.
En aquesta assignatura, es desenvolupen les noves tendències en recerca i l'ús d'instruments.

 

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG12 : Participar en l'avaluació, investigació i la innovació dels processos d'ensenyament i aprenentatge, i comunicar les conclusions i les raons que les sustenten la comunitat educativa i altres professionals de l'educació.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul específic (CE)

 • CE10 : Conèixer estratègies i tècniques d'avaluació i entendre l'avaluació com un instrument de regulació i estímul de l'esforç.
 • CE12 : Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació utilitzant indicadors de qualitat.
 • CE13 : Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialització i plantejar alternatives i solucions.
 • CE14 : Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives i ser capaç de dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Analitzar críticament l'exercici de la docència, de les bones pràctiques i de l'orientació, utilitzant indicadors de qualitat en Educació Física i Esports.
 • Identificar problemes relatius a l'ensenyament i l'aprenentatge de les matèries de l'especialitat i plantejar alternatives i solucions en Educació Física i Esports.
 • Conèixer i aplicar propostes docents innovadores en l'àmbit de l'especialització d'Educació Física i Esports.
 • Aplicar a les matèries de l'especialitat en Educació Física i Esports, metodologies i tècniques bàsiques d'investigació i avaluació educatives.
 • Dissenyar i desenvolupar projectes d'investigació, innovació i avaluació en l'ensenyament d'Educació Física i Esports.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

- Conèixer els diferents dissenys i mètodes d'investigació.
- Conèixer i utilitzar les diferents bases de dades per a la recerca d'informació de qualitat.
- Conèixer i utilitzar les fonts documentals específiques per a educació i ciències de l'esport.
- Conèixer i utilitzar diferents tecnologies per a l'avaluació i aprenentatge dels processos d'ensenyament.
- Dissenyar protocols d'avaluació en funció de les necessitats d'alumnes
- Conèixer i implementar anàlisis estadístiques que ajudin a l'anàlisi de les dades.

 

 

Dades generals

Codi: 12025
Professor/a responsable:
PUEO ORTEGA, BASILIO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 0,96
Crèdits pràctics: 1,44
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA DE L'EXPRESSIÓ CORPORAL
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 1,44
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix