Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT EN L'ADOLESCÈNCIA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.
 • CG9 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i dominar destreses i habilitats socials necessàries per a fomentar l'aprenentatge i la convivència en l'aula i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe2 : Comprendre el desenvolupament de la personalitat d'aquests estudiants i les possibles disfuncions que afecten l'aprenentatge.
 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer el lloc que ocupa l'estudi de l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat en la formació psicopedagògica del professor d'ensenyament secundari i valorar la seua utilitat per a la pràctica docent.
 • Conèixer els principals elements que formen part del procés d'ensenyament i aprenentatge, i el lloc que ocupen les variables psicològiques en aquest procés.
 • Comprendre les característiques del desenvolupament de la personalitat global dels adolescents en els àmbits, intel·lectual, personal i social. I les seues implicacions educatives i  conèixer i comprendre els diferents plantejaments teòrics sobre l'aprenentatge, i aplicar aquests coneixements al disseny de l'ensenyament.
 • Conèixer i valorar la importància de la motivació en el procés d'ensenyament i aprenentatge, els diferents plantejaments teòrics, i les implicacions per a la pràctica de cadascun, així com els programes de desenvolupament motivacional existents.
 • Adquirir actituds i conductes de relació amb els altres, treball en grup, recerca autònoma d'informació específica i bones pràctiques docents.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

 
1.   Conocer los elementos generales del proceso de Enseñanza/Aprendizaje que sirven de base   para        el diseño o planificación de la enseñanza.
2.    Conocer las características psicológicas de desarrollo intelectual, personal y social de la        dolescencia.
3.    Conocer las distintas teorías del aprendizaje y sus implicaciones educativas e instruccionales.
4.    Conocer las características motivacionales del alumno y sus implicaciones para la enseñanza.
5.    Adquirir las competencias necesarias para una buena práctica profesional como docente.  
 
 
 

 

 

Dades generals

Codi: 11999
Professor/a responsable:
CASTEJON COSTA, JUAN LUIS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DIDÀCTICA
  Àrea: PSICOLOGIA EVOLUTIVA I DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,72
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix