Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
SOCIETAT, FAMILIA I EDUCACIÓ

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2014-15

Los cambios y características de la sociedad actual, donde existen múltiples filosofías y estilos de vida, nos hacen reflexionar sobre los nuevos retos de la familia y la escuela, que tradicionalmente tenían la función de ser transmisoras de conductas y conocimientos, de la socialización y de la transmisión de valores de los niños y los adolescentes. La escuela también ha cambiado a nivel organizacional, curricular, ideológico, formativo, etc. e intenta dar respuesta a una población diversa y a una serie de problemas sociales, culturales, políticos y económicos, propios de la actualidad.
La propuesta que se formula en la asignatura se centra en destacar la formación como una responsabilidad compartida por los diversos agentes de la educación, incluido el Estado, y como una responsabilidad derivada de educación en valores, en el cual el entorno social y personal en el que interaccionamos es culturalmente diverso. Ahora bien, esto exige entender que la educación es una tarea con carácter y sentido inherente a su significado, que la familia educa, que la sociedad es un agente moral, que la escuela tiene un lugar propio en la educación y que la educación intercultural es un ejercicio de la educación en valores. En esta línea, la asignatura Sociedad, Familia y Educación tiene la finalidad de contribuir al conocimiento del entorno social que nos rodea, de las características de las sociedades tecnológicamente avanzadas, enfatizando en el papel que tiene la educación en la clase social, el género, la familia y los poderes mediáticos, políticos y económicos.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG11 : Desenvolupar les funcions de tutoria i orientació dels estudiants de manera col·laborativa i coordinada.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe1 : Conèixer les característiques dels estudiants, els seus contextos socials i motivacions.
 • CGe10 : Relacionar l'educació amb el medi i comprendre la funció educadora de la família i la comunitat, tant en l'adquisició de competències i aprenentatge, com en l'educació en el respecte dels drets i llibertats, en la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, i en la igualtat de tractament i no-discriminació de les persones amb discapacitat.
 • CGe11 : Conèixer l'evolució històrica de la família, els seus diferents tipus i la incidència del context familiar en l'educació.
 • CGe12 : Adquirir habilitats socials en la relació i orientació familiar.
 • CGe8 : Promoure accions d'educació emocional, en valors i formació ciutadana.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Comprendre la dimensió social i cultural de l'ésser humà establint relacions entre la construcció de la seua identitat i el medi social i cultural en el qual viu.
 • Conèixer les funcions socials de l'educació en el món actual.
 • Conèixer l'evolució històrica de la família, així com els nous models familiars i les seues noves funcions socialitzadores i educatives.
 • Desenvolupar habilitats socials per a millorar la relació família – institució educativa.
 • Conèixer les característiques de les societats plurals actuals i els reptes educatius que plantegen amb la finalitat de desenvolupar projectes d'educació democràtica i intercultural en l'educació secundària.
 • Reconèixer situacions de desigualtat en relació amb el gènere i promoure accions educatives que fomenten la igualtat entre homes i dones en la institució escolar, en la família i en el grup d'iguals.
 • Comprendre la influència de les tecnologies i dels llenguatges audiovisuals en la vida dels adolescents i els desafiaments educatius que plantegen.
 • Desenvolupar competències professionals que faciliten el treball col·laboratiu entre docents sent conscients de la seua funció educativa, social i cultural.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2014-15

• Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive, mediante la educación.
• Conocer las funciones sociales, culturales y humanas de la educación.
• Conocer la evolución histórica de la familia y de la educación, así como los nuevos modelos familiares y sus funciones socializadoras y educativas.
• Desarrollar habilidades para mejorar la relación familia-institución educativa.
• Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación secundaria.
• Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género, indisciplina y violencia, con el fin de promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres dentro de la organización escolar (aula, centro).
• Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.
• Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa, social y cultural.

 

 

Dades generals

Codi: 11998
Professor/a responsable:
MERMA MOLINA, GLADYS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,48
Crèdits pràctics: 0,72
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: TEORIA I HISTÒRIA DE L'EDUCACIÓ
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,36
 • Dep.: SOCIOLOGIA I
  Àrea: SOCIOLOGIA
  Crèdits teòrics: 0,24
  Crèdits pràctics: 0,36
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix