Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
DISSENY I ADAPTACIÓ CURRICULAR

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2009-10

Sense dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG10 : Dissenyar i dur a terme activitats formals i no formals que contribuïsquen a fer del centre un lloc de participació i cultura en l'entorn en el qual està situat.
 • CG13 : Conèixer la normativa i l'organització institucional del sistema educatiu i models de millora de la qualitat amb aplicació als centres d'ensenyament.
 • CG16 : Treballar en equip amb altres professionals de l'educació, enriquint la pròpia formació.
 • CG17 : Desenvolupar hàbits i actituds per a aprendre a aprendre al llarg del posterior exercici professional.
 • CG18 : Aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns educatius nous o poc coneguts.
 • CG2 : Conèixer el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d'ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s'inclourà el coneixement de les respectives professions.
 • CG3 : Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d'ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que faciliten l'adquisició de les competències pròpies dels ensenyaments respectius, atenent el nivell i la formació prèvia dels estudiants, així com la seua orientació, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • CG4 : Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de les especialitzacions cursades.
 • CG5 : Concretar el currículum que es vaja a implantar en un centre docent participant en la seua planificació col·lectiva.
 • CG6 : Desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
 • CG7 : Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge, amb una atenció especial a l'equitat, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i el respecte als drets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d'un futur sostenible.
 • CG8 : Adquirir estratègies per a estimular l'esforç de l'estudiant i promoure la seua capacitat per a aprendre per ell mateix i amb els altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que faciliten l'autonomia, la confiança i iniciatives personals.

 

Competències específiques:>>mòdul genèric (CGe)

 • CGe3 : Elaborar propostes basades en l'adquisició de coneixements, destreses i aptituds intel·lectuals i emocionals.
 • CGe4 : Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i ritmes d'aprenentatges.
 • CGe5 : Conèixer els processos d'interacció i comunicació en l'aula i en el centre, abordar i resoldre possibles problemes.
 • CGe6 : Conèixer l'evolució històrica del sistema educatiu al nostre país.
 • CGe9 : Participar en la definició del projecte educatiu i en les activitats generals del centre atenent criteris de millora de la qualitat, atenció a la diversitat, prevenció de problemes d'aprenentatge i convivència.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Conèixer l'ordenació general de secundària en el sistema educatiu i l'estructura del disseny curricular.
 • Conèixer i aplicar les estratègies de disseny curricular en cadascun dels nivells de concreció (projectes de centres i d'aula).
 • Disseny i coherència curricular. Estratègies per a integrar objectius, competències, metodologies, continguts, activitats d'aprenentatge i avaluació en funció d'un aprenentatge integral, centrat en l'estudiant.
 • Conèixer i analitzar els principis didàctics que sustenten el desenvolupament i la implementació curricular en l'aula del procés d'ensenyament-aprenentatge dels mòduls corresponents.
 • Conèixer i aplicar les estratègies per a una articulació correcta del disseny d'aprenentatge en línia i de contextos digitals en el disseny curricular general.
 • Aplicar els coneixements adquirits de forma integrada, en la resolució de problemes d'adequació curricular a contextos diferenciats.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2009-10

Conocer la ordenación general de la E. Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en el estudiante.
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

 

 

Dades generals

Codi: 11996
Professor/a responsable:
CARRASCO EMBUENA, VICENTE
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 0,80
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: DIDÀCTICA GENERAL I DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
  Àrea: DIDÀCTICA I ORGANITZACIÓ ESCOLAR
  Crèdits teòrics: 0,8
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix