Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Las Nuevas Tecnologías de las comunicaciones y, en especial, Internet, configuran un entorno en la empresa que presenta nuevos retos para el desarrollo profesional, la comunicación con los clientes y la promoción turística.
En esta asignatura se profundizará sobre el entorno socio-tecnológico en el que el profesional del turismo deberá ejercer su función, se presentarán las nuevas tendencias tecnológicas que pueden afectar al mismo y se practicará lo aprendido proponiendo un proyecto que cuente con el uso de las Nuevas Tecnologías y su aplicación dentro del turismo.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals

 • CG1 : Conèixer les noves tendències del sector turístic i les tècniques prospectives per desenvolupar-ne una visió innovadora i proactiva.
 • CG11 : Decidir sobre l'aplicació òptima de les noves tecnologies en el sector turístic.
 • CG2 : Definir prioritats en la consecució d'objectius en l'àmbit turístic.
 • CG3 : Ser capar de treballar en entorns pluridisciplinaris variables, generats pels canvis en el sector turístic, i proposar-hi actuacions.
 • CG4 : Adquirir les tècniques d'anàlisi necessàries per diagnosticar problemes en el context turístic i ser capaç de desenvolupar solucions.
 • CG6 : Interpretar i avaluar, amb esperit crític, els resultats de treballs de recerca en el sector turístic.

 

Competències Específiques

 • CE3 : Ser capaç de proposar un pla d'empresa per a nous productes turístics i de planificar-ne el posicionament en xarxes estratègiques de comercialització i distribució.
 • CE6 : Conèixer les noves tendències i dinàmiques dels mercats turístics.
 • CE9 : Desenvolupar i implementar un projecte empresarial i de producte en el sector turístic.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base, o oportunitat, per a ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaç de resoldre problemes en entorns nous, o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions i els coneixements propis, a més de les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Identificar les necessitats tecnològiques que presenten els sistemes de gestió empresarial.
 • Conèixer els principals avanços en l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Conèixer els nous escenaris per a desenvolupar productes turístics de base tecnològica.
 • Ser capaç de plantejar i desenvolupar productes tecnològics de caràcter turístic i els corresponents models de negoci electrònic.
 • Conèixer les metodologies àgils per a gestionar equips de treball en el desenvolupament de productes tecnològics aplicats al turisme.
 • Ser capaç de planificar sistemes d'intel·ligència empresarial per a controlar el producte turístic.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Identificar las necesidades tecnológicas que presentan los sistemas de gestión empresarial
 • Conocer los principales avances en el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
 • Conocer los nuevos escenarios para el desarrollo de productos turísticos de base tecnológica.
 • Ser capaz de plantear y desarrollar productos tecnológicos de carácter turístico y sus correspondientes modelos de negocio electrónico.
 • Conocer las metodologías ágiles para la gestión de equipos de trabajo en el desarrollo de productos tecnológicos aplicados al turismo.
 • Ser capaz de planificar sistemas de business intelligence para el control del producto turístico.

 

 

;

Dades generals

Codi: 49704
Professor/a responsable:
ESCOBAR ESTEBAN, MARIA PILAR
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix