Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura pretende fijar las claves de la investigación en comunicación considerando las oportunidades que ofrece el entorno digital. Con la misma la/el estudiante comprenderá el proceso investigativo con base tecnológica y enfoque estratégico en entornos profesionales, y será capaz de aplicarlo en el ámbito académico. Profundiza en la integración de los diferentes elementos del plan de medición y en el análisis de los medios propios.

Forma parte del módulo, en la estructura de los estudios del Máster: "Investigación en comunicación digital y Medios digitales".

Este módulo está formado por dos materias: "Investigación y medición en el entorno digital" y "Medios publicitarios digitales".

Las asignaturas incluidas en las materias son: "Investigación en entornos digitales, Data y Analítica" y "Métricas de Marketing en el entorno digital", por un lado, y "Audiencias online y planificación de la publicidad en medios digitales", por otro.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

Competències generals

 • CG1 : Dissenyar i executar plans de comunicació digital i campanyes de publicitat online que proporcionen solucions innovadores i responguen al pla estratègic de l'organització, amb una visió global, integrada, analítica i ètica.
 • CG2 : Saber prendre decisions estratègiques i tàctiques en comunicació digital considerant el context i l'usuari, comprenent els canvis i dinàmiques socials i els factors individuals que intervenen en els processos comunicacionals.
 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.

 

Competències Específiques

 • CE11 : Examinar críticament i discriminar els mitjans digitals com a font d'informació i investigació en comunicació.
 • CE12 : Analitzar i integrar les mètriques i eines analítiques necessàries per al seguiment i el control de l'eficàcia del màrqueting en entorns digitals, en general, i de la comunicació digital, en particular.
 • CE21 : Incorporar els principis d'investigació i sistemes de mesurament en totes les fases d'un projecte de comunicació digital d'acord amb els objectius i usos concordes a la normativa.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Al final d'aquest ensenyament, l'alumnat haurà sigut capaç de:

 • Deduir les claus de la investigació en comunicació digital i comparar l'aplicació de la investigació en comunicació digital professional i acadèmica.
 • Dissenyar un pla de mesurament online amb proposta d'indicadors clau, revisió de metodologies i selecció adequada de les mètriques web.
 • Comparar mètriques web amb les eines d'analítica adequades.
 • Examinar críticament els tipus de fonts i les possibilitats de les dades dels entorns digitals valorant l'ús de models de predicció basats en Big Data.
 • Elaborar informes d'analítica útils per a la presa de decisions en comunicació digital integrant els principis dels models de visualització de dades.
 • Calcular i explicar els resultat de l'activitat del màrqueting amb una perspectiva estratègica.
 • Identificar i examinar les mètriques de màrqueting rellevants en els models de negoci online.
 • Determinar l'impacte de la gestió de màrqueting en el client i les seues conseqüències en el mercat.
 • Recomanar les decisions a escometre en l'àmbit del màrqueting, tant estratègiques com tàctiques, fonamentades en indicadors quantitatius.
 • Donar suport a la planificació i gestió de l'activitat del màrqueting en indicadors i sistemes d'informació.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

(Son los mismos que los recogidos en la memoria verificada).

 

 

Dades generals

Codi: 49109
Professor/a responsable:
SANTA SORIANO, ALBA
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: COMUNICACIÓ I PSICOLOGIA SOCIAL
  Àrea: COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix