Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

En esta asignatura se estudiarán los elementos necesarios del funcionamiente de Internet, de un sitio web y de su arquitectura de componentes así como la base de su diseño para utilizarlo como medio para recursos publicitarios y de contenido.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Transversal Competences

 • CT1 : Desenvolupar la capacitat d'adaptació a nous entorns d'aprenentatge online i semipresencials.
 • CT2 : Afavorir el desenvolupament de les habilitats necessàries per a una òptima interacció interpersonal i grupal que facilite el treball individual i en equip.
 • CT3 : Dominar l'expressió escrita i la comunicació oral transmetent idees complexes amb claredat i rigor.
 • CT4 : Afavorir la resolució de problemes amb idees innovadores i eficaces, d'acord amb la normativa i principis deontològics.
 • CT5 : Desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte als drets fonamentals i a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, als principis d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i d'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i als valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

 

General Competences

 • CG3 : Formular i elaborar projectes de comunicació integrant coneixements i actituds per a realitzar propostes acadèmiques o professionals sobre entorns digitals.
 • CG4 : Integrar el coneixement de manera transdisciplinar per a la seua aplicació en equips de treball.

 

Specific Competences

 • CE2 : Examinar i administrar les relacions dels usuaris en l'entorn digital com a consumidors i productors/generadors de contingut.
 • CE20 : Conèixer els fonaments i les tècniques de disseny i creació de continguts de qualitat per a elevar l'eficàcia i l'experiència de l'usuari en entorns digitals.
 • CE6 : Comprendre les nocions bàsiques de l'arquitectura web orientada a la comunicació digital.

 

Basic Competences

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

Al término de esta enseñanza, el alumnado habrá sido capaz de:

 • Interpretar el funcionamiento de un sitio web complejo.
 • Analizar los componentes de una web.
 • Interpretar los elementos de programación usados en una arquitectura web.
 • Evaluar un diseño de arquitectura web basado en buenas prácticas y la integración de Ad Servers y Servidores paa la analítica.
 • Valorar las tecnológicas del posicionamiento en buscadores.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

.

 

 

General

Code: 49104
Lecturer responsible:
MARCO SUCH, MANUEL
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught