Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La información es uno de los activos más importantes de una empresa y los sistemas que la manejan deben analizarse para asegurar su correcto funcionamiento, evaluando si cumplen eficazmente los objetivos marcados por la empresa, a la vez que utilizan eficientemente los recursos necesarios. Por tanto, se debe formar a profesionales que tengan capacidades para asegurar, gestionar, auditar y certificar la calidad de los sistemas informáticos y de cómo estos tratan y acceden a la información. Los contenidos de la asignatura están alineados con los contenidos y requisitos propuestos por la ISACA (Information Systems Audit and Control Association) para la obtención de la certificación CISA (Certified Information Systems Auditor).

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica.
 • CG10 : Capacitat per a aplicar els principis de l'economia i de la gestió de recursos humans i projectes, a més de la legislació, regulació i normalització de la informàtica.
 • CG2 : Capacitat per a dirigir obres i instal·lacions de sistemes informàtics, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG7 : Capacitat per a posar en marxa, dirigir i gestionar processos de fabricació d'equips informàtics, amb garantia de la seguretat per a les persones i els béns, la qualitat final dels productes i l'homologació d'aquests.
 • CG8 : Capacitat per a aplicar els coneixements adquirits, resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, i integrar aquests coneixements.
 • CG9 : Capacitat per a comprendre i aplicar la responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional de l'activitat de la professió d'enginyer en informàtica.

 

Specific Competences (CE)

 • CE4 : Capacitat per a modelar, dissenyar, definir l'arquitectura, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir aplicacions, xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics.
 • CE6 : Capacitat per a assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, els processos, els sistemes, els serveis, les aplicacions i els productes informàtics.
 • CE7 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, gestionar i avaluar mecanismes de certificació i garantia de seguretat en el tractament i accés a la informació en un sistema de processament local o distribuït.

 

Skills/Skills

 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

 

Transversal Competences

 • CT3 : Capacitat per a contribuir al desenvolupament futur de la informàtica.
 • CT4 : Capacitat de comunicar-se en contextos internacionals.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 47015
Lecturer responsible:
MAZON LOPEZ, JOSE NORBERTO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,60
Practical credits: 1,80
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 1,8
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught