Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

El context biosanitari és un dels contextos on més dades heterogènies es generen de manera contínua. La correcta anàlisi i visualització de totes aquestes dades és crucial no sols per a la correcta aplicació de tractaments, sinó per a avançar en la investigació clínica. En moltes ocasions, s'han d'analitzar i visualitzar dades de molt diversa naturalesa com a historials clínics informatitzats i manuscrits, imatges mèdiques, dades de dispositius de telemetria, laboratori, etc. Un pas previ per a poder analitzar tota aquesta informació de manera correcta és tenir-la integrada i unificada en un repositori de dades. La solució tradicional per a donar resposta a aquest problema de l'anàlisi integrada de dades heterogènies és la de construir un Magatzem de Dades (AD).

La implementació d'un AD és una tasca costosa i delicada que requereix seguir un procés sistemàtic. Aquest procés inclou tècniques especialitzades per al disseny del repositori, per al modelatge i tractament de la informació que s'emmagatzemarà en l'AD, i per a la seua posterior explotació i visualització. Per tant, l'èxit en aquesta àrea per a un professional de les Tecnologies d'Informació (TU) depèn directament de la seua capacitat no sols per a dissenyar el repositori de l'AD, sinó també, per a identificar, arreplegar, i presentar la informació sobre els processos sanitaris involucrats i fer-la accessible per a usuaris no experts en l'àmbit de la tecnologia. A més, des de fa alguns anys les aplicacions d'anàlisis de dades clíniques s'enfronten a nous reptes derivats de l'augment en grandària i tipologia de noves fonts de dades, com per exemple les dades provinents de sensors, dispositius mòbils, assistents virtuals, usables, Dades obertes o Big Data. Per això, en aquesta assignatura s'introduiran tots aquests nous reptes d'anàlisis i visualització derivats d'aquestes fonts de dades

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Demostrar capacitats informàtiques i informacionals en l'àmbit de la salut.
 • CT3 : Adquirir capacitat d'anàlisi, síntesi i crítica.
 • CT4 : Adquirir capacitat d'organització i planificació

 

Competències generals

 • CG1 : Comprendre i analitzar els problemes reals relacionats amb l'àmbit sanitari, en els quals l'enginyeria biomèdica pot oferir solucions eficaces i innovadores
 • CG3 : Dissenyar, desenvolupar i implantar productes i serveis originals relacionats amb l'Enginyeria Biomèdica, tenint en compte aspectes socials, funcionals i econòmics.
 • CG4 : Adaptar a entorns sanitaris relacionats amb l'enginyeria, fomentant el treball en equip, la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG5 : Analitzar, avaluar i implementar tecnologies emergents en l'àmbit de l'Enginyeria Biomèdica.

 

Competències Específiques

 • CE13 : Comprendre els conceptes bàsics de la Intel·ligència de Negoci, que permeta analitzar i explotar dades integrades en entorns sanitaris, així com els diferents elements, actors, i disciplines involucrades.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i #enfrontar a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

•    Conéixer els conceptes bàsics de la Intel·ligència de Negoci i de l'anàlisi i explotació de dades integrades, així com els diferents elements, actors, i disciplines involucrades.
•    Comprendre la importància de les fonts de dades heterogènies en l'anàlisi de la informació mèdica tant sanitària com de gestió.
•    Aprendre les tècniques per al disseny i explotació de Magatzems de Dades (Data Warehouses) com a repositori integrat de dades.
•    Aprendre a especificar Indicadors Clau de Rendiment (Key Performance lndicators, KPI) alineats amb els objectius analítics en la Gestió Sanitària.
•    Construir i navegar per quadres de comandament per a l'explotació i visualització de dades.
•    Introduir Big Data i el seu potencial analític

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Introduir els processos de negoci i les seues possibilitats d'explotació des de la perspectiva de la Intel·ligència de Negoci i Anàlisi de Dades.

Conèixer els conceptes bàsics de la Intel·ligència de Negoci, que permeta analitzar i explotar dades integrades en entorns sanitaris, així com els diferents elements, actors, i disciplines involucrades.

Aprendre les tècniques de disseny i construcció d'aplicacions d'Intel·ligència de Negoci i dels Magatzems de Dades com a repositori integrat de dades.

Aprendre a especificar Indicadors Clau de Rendiment (Key Performance lndicators, KPI) alineats amb els objectius analítics en la Gestió Sanitària.

Conèixer i aplicar les tècniques de disseny i manteniment d'un Magatzem de Dades i captura de la informació mitjançant processos d'Extracció/Transformació/Càrrega (ETL).

Construir i navegar per quadres de comandament per a l'explotació i visualització de dades.

 

 

Dades generals

Codi: 43561
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix