Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura está ubicada en el primer semestre del Máster Universitario en Inteligencia Artificial e introduce al estudiante en el uso de las técnicas de visión artificial, con el objetivo de estudiar, a través de casos prácticos, la naturaleza o los sistemas óptimos de visión en las ingenierías, apoyándose en tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Transversal Competences

 • CT1 : Ser capaç de liderar projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, així com dirigir equips de treball.
 • CT2 : Demostrar destreses informàtiques i informacionals en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

General Competences

 • CG1 : Aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la intel·ligència artificial.
 • CG10 : Ser capaç d'utilitzar els principis de l'enginyeria i les modernes tecnologies informàtiques per a investigar, dissenyar, implementar noves aplicacions de la intel·ligència artificial.
 • CG2 : Ser capaç de desenvolupar i aprendre de forma acte-dirigida o autònoma temes relacionats amb la intel·ligència artificial
 • CG3 : Saber desembolicar-se en contextos multidisciplinaris i/o internacionals aportant solucions des del punt de vista de la intel·ligència artificial.
 • CG6 : Ser capaç d'adaptar-se a entorns relacionats amb la intel·ligència artificial, fomentant el treball en equip, la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG7 : Ser capaç d'adaptar-se a la constant evolució de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços técnicocientíficos relacionats amb la intel·ligència artificial.
 • CG8 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la intel·ligència artificial, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG9 : Saber dirigir projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

 

Specific Competences

 • CE06 : Conèixer i aplicar eines i tècniques de processament d'imatges adequades per a la resolució de problemes de visió artificial.
 • CE07 : Conèixer i aplicar eines i tècniques d'extracció d'informació visual adequades per a la resolució de problemes de visió artificial.

 

Basic Competences

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

- To understand how an artificial vision system works.

- To understand the different methods and techniques used in artificial vision to extract information from an image.

- Know the processing stages into which a machine vision system is usually broken down.

- Acquire the ability to apply artificial vision techniques to solve real-world problems.

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 43503
Lecturer responsible:
VICENT FRANCES, JOSE FRANCISCO
Credits ECTS: 4,50
Theoretical credits: 0,90
Practical credits: 0,90
Distance-base hours: 2,70

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,3
  Practical credits: 0,3
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0,6
  Practical credits: 0,6
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught