Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La asignatura está ubicada en el primer semestre del Máster Universitario en Inteligencia Artificial e introduce al estudiante en el uso de las técnicas de visión artificial, con el objetivo de estudiar, a través de casos prácticos, la naturaleza o los sistemas óptimos de visión en las ingenierías, apoyándose en tecnologías de la información y las comunicaciones.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de liderar projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, així com dirigir equips de treball.
 • CT2 : Demostrar destreses informàtiques i informacionals en l'àmbit de la intel·ligència artificial.
 • CT3 : Demostrar habilitats en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la intel·ligència artificial.
 • CG10 : Ser capaç d'utilitzar els principis de l'enginyeria i les modernes tecnologies informàtiques per a investigar, dissenyar, implementar noves aplicacions de la intel·ligència artificial.
 • CG2 : Ser capaç de desenvolupar i aprendre de forma acte-dirigida o autònoma temes relacionats amb la intel·ligència artificial
 • CG3 : Saber desembolicar-se en contextos multidisciplinaris i/o internacionals aportant solucions des del punt de vista de la intel·ligència artificial.
 • CG6 : Ser capaç d'adaptar-se a entorns relacionats amb la intel·ligència artificial, fomentant el treball en equip, la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG7 : Ser capaç d'adaptar-se a la constant evolució de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços técnicocientíficos relacionats amb la intel·ligència artificial.
 • CG8 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la intel·ligència artificial, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG9 : Saber dirigir projectes relacionats amb la intel·ligència artificial, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

 

Competències Específiques

 • CE06 : Conèixer i aplicar eines i tècniques de processament d'imatges adequades per a la resolució de problemes de visió artificial.
 • CE07 : Conèixer i aplicar eines i tècniques d'extracció d'informació visual adequades per a la resolució de problemes de visió artificial.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

- Entendre el funcionament d'un sistema de visió artificial.

- Conèixer els diferents mètodes i tècniques utilitzats en visió artificial per a l'extracció d'informació a partir d'una imatge.

- Conèixer les etapes de processament en què se sol descompondre un sistema de visió artificial.

- Adquirir l'habilitat d'aplicar tècniques de visió artificial per a resoldre problemes del món real.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Entre los objetivos formativos de esta asignatura destacamos:

- Entender el funcionamiento de un sistema de visión artificial.

- Conocer los distintos métodos y técnicas utilizados en visión artificial para la extracción de información a partir de una imagen.

- Conocer las etapas de procesado en que se suele descomponer un sistema de visión artificial.

- Saber definir esquemas de inteligencia artificial (IA) basados en visión artificial para aplicaciones del mundo real.

- Identificar el tipo de algoritmo de visión por computador más apropiado para varios tipos de problemas en diferentes dominios.

- Adquirir la habilidad de aplicar técnicas de visión artificial para resolver problemas del mundo real.

- Inicio en el proceso de imágenes con aprendizaje automático.

 

 

Dades generals

Codi: 43503
Professor/a responsable:
VICENT FRANCES, JOSE FRANCISCO
Crèdits ECTS: 4,50
Crèdits teòrics: 0,90
Crèdits pràctics: 0,90
Càrrega no presencial: 2,70

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,3
  Crèdits pràctics: 0,3
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix