Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Tecnología en Bases de Datos es una asignatura que introduce técnicas de bases de datos fundamentales para el desarrollo eficaz y eficiente del software de gestión así como de otras áreas, en concreto orientadas a sistemas de almacenamiento de grandes volúmenes de información. Por ello en esta asignatura se plantea conocer las tecnologías de bases de datos relacionales y no relacionales de forma que los estudiantes sean capaces de determinar ante un sistema de información concreto cuál es la solución óptima para el almacenamiento de la información y dar soluciones concretas a estas problemáticas enfrentándose al diseño y gestión de la base de datos correspondiente.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de liderar projectes relacionats amb la Ciència de Dades, així com dirigir equips de treball
 • CT2 : Mostrar competències informàtiques i informacionals en l'àmbit de la ciència de dades.
 • CT3 : Reunir competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb la ciència de dades.
 • CG10 : Saber utilitzar tècniques de la ciència de dades per a obtenir noves relacions i brindar informació sobre problemes d'investigació o processos organitzatius i recolzar la presa de decisions.
 • CG11 : Ser capaç d'utilitzar els principis d'enginyeria i les modernes tecnologies informàtiques per a investigar, dissenyar, implementar noves aplicacions de la ciència de dades.
 • CG12 : Ser capaç de desenvolupar experiments, processos, instruments, sistemes, infraestructures durant tot el cicle de vida de les dades.
 • CG2 : Ser capaç de desenvolupar i aprendre de forma auto-dirigida o autònoma temes relacionats amb la ciència de dades.
 • CG3 : Saber desembolicar-se en contextos multidisciplinaris i/o internacionals aportant solucions des del punt de vista de la ciència de dades.
 • CG4 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements de la ciència de dades.
 • CG5 : Saber gestionar la informació i els recursos disponibles relacionats amb ciència de dades.
 • CG6 : Ser capaç d'adaptar-se a entorns relacionats amb la ciència de dades, fomentant el treball en equip, la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG7 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços técnicocientíficos relacionats amb la ciència de dades.
 • CG8 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis relacionats amb la ciència de dades, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG9 : Saber dirigir projectes relacionats amb la ciència de dades, complint la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Usar tecnologies de bases de dades per a solucions de ciència de dades.
 • Especificar, desenvolupar i implementar sistemes d'emmagatzematge per a grans volums d'informació, mitjançant el modelatge dels sistemes d'informació, el disseny de la seua arquitectura i la selecció òptima dels tipus i estructures de dades.
 • Explotar, gestionar i administrar de manera òptima els sistemes de gestió de bases de dades, garantint la seguretat i privacitat de la informació d'acord amb les normatives sobre protecció de dades.
 • Conèixer i usar efectivament les alternatives tecnològiques per al maneig d'infraestructures de BigData i basades en serveis d'emmagatzematge en la xarxa.
 • Conèixer i aplicar tecnologies àgils per al desenvolupament dels sistemes de bases de dades.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

*Usar tecnologías de bases de datos relacionales y no relacionales (SQL y No SQL) para soluciones de ciencia de datos.
*Especificar, desarrollar e implementar sistemas de almacenamiento para grandes volúmenes de información de datos, mediante el modelado de los datos sistemas de información, el diseño de su arquitectura y la selección óptima de los tipos y estructuras de datos.
*Explotar, gestionar y administrar de manera óptima los sistemas de gestión de bases de datos, garantizando la seguridad y privacidad de la información de acuerdo a las normativas sobre protección de datos.
*Conocer y usar efectivamente las alternativas tecnológicas para el manejo de infraestructuras de BigData y basadas en servicios de almacenamiento en la red.
*Conocer y aplicar metodologías para el desarrollo de los sistemas de bases de datos.

 

 

;

Dades generals

Codi: 43453
Professor/a responsable:
SAQUETE BORO, MARIA ESTELA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix