Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Para el usuario final, uno de los aspectos más decisivos al valorar una aplicación móvil es su interfaz. Una interfaz mal diseñada o que funcione mal puede llevar a una valoración muy negativa de la aplicación aunque internamente esté perfectamente diseñada e implementada.

En esta asignatura se van a introducir los fundamentos del desarrollo y diseño de interfaces móviles en iOS y Android. Se verán las tecnologías básicas propias de cada plataforma y también se introducirán brevemente los principios de diseño de interfaz que debería cumplir toda aplicación móvil.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències generals del títol (CG)

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals, relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG10 : Saber projectar, dissenyar, desenvolupar, implantar i mantenir productes, aplicacions i serveis per a dispositius mòbils, tenint en compte aspectes tècnics, econòmics i d'eficiència.
 • CG11 : Saber dirigir els projectes relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils, complint-ne la normativa vigent i assegurant la qualitat del servei.
 • CG2 : Ser capaç de treballar i aprendre de manera autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser eficient en contextos pluridisciplinaris o internacionals, aportant-hi solucions des del punt de vista de les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements propis.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, els resultats i les conclusions de l'exercici professional a públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip, amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaç d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències específiques (CE)

 • CE2 : Dissenyar i desenvolupar interfícies d'aplicacions per a dispositius mòbils, respectant la guia d'estil de les diverses plataformes i d'acord amb criteris d'usabiltat, accessibilitat i adaptabilitat.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els diversos enfocaments i tecnologies per a generar gràfics i animacions 2D/3D en aplicacions per a dispositius mòbils.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CT1 : Competències en un idioma estranger.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

MÀSTER UNIVERSITARI EN DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI PER A DISPOSITIUS MÒBILS

 

Competències transversals

 • CT1 : Ser capaç de rebre i transmetre informació en altres idiomes, principalment anglès.
 • CT2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CT3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Competències generals

 • CG1 : Saber aplicar els coneixements adquirits a problemes reals relacionats amb les aplicacions per a dispositius mòbils.
 • CG2 : Ser capaços de treballar i aprendre de forma autodirigida o autònoma.
 • CG3 : Adaptar-se a noves situacions, en entorns nous o poc coneguts, fomentant la creativitat, la capacitat crítica i l'esperit emprenedor.
 • CG4 : Ser capaços de desenvolupar aplicacions en equips multidisciplinaris, integrant els diferents elements necessaris per a l'obtenció d'un producte final (disseny gràfic, localització, etc.).
 • CG5 : Conèixer i aplicar en cada situació les responsabilitats socials, ètiques i legals vinculades a l'aplicació dels coneixements.
 • CG6 : Saber comunicar els coneixements, resultats i conclusions del seu acompliment professional a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CG7 : Gestionar la informació i els recursos disponibles.
 • CG8 : Ser capaç de treballar en equip amb iniciativa i esperit col·laborador.
 • CG9 : Ser capaços d'adaptar-se a l'ambient canviant propi de la disciplina i de comprendre i aplicar els nous avanços tecnicocientífics relacionats amb els dispositius mòbils.

 

Competències Específiques

 • CE2 : Dissenyar i desenvolupar interfícies d'aplicacions per a dispositius mòbils respectant la guia d'estil de les diferents plataformes, atenent criteris d'usabilitat, accessibilitat i adaptabilitat.
 • CE7 : Conèixer i aplicar els diferents enfocaments i tecnologies per a la generació de gràfics i animacions 2D/3D en aplicacions per a dispositius mòbils.

 

Competències bàsiques

 • CB10 : Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigido o autònom.
 • CB6 : Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 : Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi
 • CB8 : Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • CB9 : Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Ser capaç de dissenyar interfícies d'aplicacions mòbils, respectant la guia d'estil de les plataformes i segons criteris d'usabilitat i accessibilitat.
 • Ser capaç de dissenyar i desenvolupar aplicacions amb una interfície que s'adapte a diferents tipus de dispositius.
 • Ser capaç de crear interfícies personalitzades, dinàmiques i efectives.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Ser capaz de implementar una interfaz de usuario básica en Android: conocer el ciclo de vida de una aplicación y el modelo de navegación, los controles básicos, los layouts

 • Ser capaz de implementar una interfaz de usuario básica en iOS: los controladores, las vistas y controles básicos, el autolayout, las tablas

 • Conocer aspectos avanzados en el desarrollo de interfaces Android y ser capaz de implementarlos: personalización de componentes, estilos, notificaciones, detección de gestos, widgets
 • Conocer aspectos avanzados en el desarrollo de interfaces iOS y ser capaz de implementarlos: reconocimiento de gestos, gráficos y animación, controladores y vistas avanzados

 

 

Dades generals

Codi: 43282
Professor/a responsable:
COLOMINA PARDO, OTTO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
 • Dep.: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Àrea: CIÈNCIA DE LA COMPUTACIÓ I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix