Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Aquesta assignatura se centra en la formació en el desenvolupament d'interfícies rics per a aplicacions web. En aquest sentit, es mostraran interfícies rics proporcionats per frameworks javascript com a Angular. I finalment, es dedicarà espai a la computació en el núvol amb la plataforma Azure i la possibilitat de desenvolupar aplicacions sobre aquesta plataforma.rma.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • B14 : Capacitat per a identificar, utilitzar i programar els principals elements que defineixen la web social.
 • B15 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions riques en Internet.
 • B6 : Capacitat per a dissenyar i programar en les diferents plataformes i llenguatges de programació amb els quals implementar aplicacions web.

 

Competències bàsiques i del MECE (Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior)

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques opcionals:>>de l'itinerari de Desenvolupament de la Web Social

 • C5.1 : Conèixer i explotar la dinàmica de les xarxes socials com a generadores de tendències d'ús en Internet.
 • C5.10 : Capacitat per a aprendre i aplicar les diferents arquitectures usades per a la construcció de RIA.
 • C5.11 : Capacitat per a aprendre i usar les peticions síncrones i asíncrones per a construir RIA.
 • C5.2 : Capacitat de desenvolupar projectes que interrelacionen les noves aplicacions d'Internet.
 • C5.3 : Capacitat de proposar i desenvolupar estratègies per a augmentar la visibilitat dels projectes d'aplicacions en Internet, i avaluar la importància d'aquestes aplicacions com a oportunitats de negoci.
 • C5.4 : Capacitat per a dissenyar aplicacions per al navegador còmodes d'utilitzar per l'usuari.
 • C5.5 : Capacitat per a identificar i usar la comunicació asíncrona entre client i servidor.
 • C5.6 : Capacitat per a accedir a interfícies de programació d'aplicacions (API) de tercers i crear aplicacions híbrides (mashups).
 • C5.7 : Capacitat per a saber integrar components socials en les aplicacions web.
 • C5.8 : Capacitat d'aplicar els estàndards existents en aplicacions orientades al navegador.
 • C5.9 : Capacitat per a conèixer que és una RIA i quins avantatges i inconvenients presenta respecte de les aplicacions web tradicionals.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Tindre desimboltura conceptual amb les noves aplicacions d'Internet.
 • Ser capaç de desenvolupar projectes que interrelacionen les noves aplicacions d'Internet.
 • Proposar i desenvolupar estratègies per a augmentar la visibilitat dels projectes d'aplicacions en Internet.
 • Ser capaç d'editar i utilitzar continguts per a la xarxa.
 • Ser capaç d'incorporar les noves tendències d'Internet a projectes en desenvolupament.
 • Utilitzar les noves aplicacions d'Internet per a desenvolupar propostes i projectes propis.
 • Dissenyar l'arquitectura necessària per a implantar una aplicació rica en Internet (RIA).
 • Desenvolupar tecnologies de client per a aplicacions que s'executen en el navegador.
 • Desenvolupar tecnologies de servidor per a aplicacions basades en el navegador.
 • Establir comunicació asíncrona entre client i servidor.
 • Definir interfícies de programació d'aplicacions web híbrides
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'entorns per a construir RIA.
 • Dissenyar i desenvolupar la interfície d'una aplicació RIA.
 • Establir les diverses classes de comunicació entre la interfície i la lògica de negoci RIA.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 

 

;

Dades generals

Codi: 38216
Professor/a responsable:
MATE MORGA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 5,00
Crèdits teòrics: 1,00
Crèdits pràctics: 1,00
Càrrega no presencial: 3,00

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1
  Crèdits pràctics: 1
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix