Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Orientada a l'aprenentatge en l'elaboració de les proves com a mecanisme per a garantir la qualitat del programari. Per a açò es farà un recorregut per tots els tipus de proves que poden aplicar-se al programari per a assegurar el seu correcte funcionament, incloent formació en tècniques d'integració contínua que permeten reduir el temps d'introducció de canvis i obtenición de nous entregables.

Per a açò, s'ensenyaran les bases teòriques i l'ús de les eines per a la correcta definició de les proves unitàries, d'integració, funcionals i de rendiment.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • B1 : Capacitat per a conèixer i aplicar processos i metodologies de desenvolupament programari basades en el desenvolupament dirigit per models per a obtenir d'aplicacions web distribuïdes.
 • B13 : Capacitat de dissenyar sistemes en què es consideren els aspectes d'usabilitat i accessibilitat mitjançant tècniques disseny centrat en l'usuari.
 • B2 : Capacitat de capturar, definir i especificar els requisits d'usuari mitjançant tècniques basades de disseny centrat en l'usuari i en desenvolupament dirigit per models.
 • B3 : Capacitat per a detectar i aplicar les millors pràctiques fonamentades en l'aplicació dels patrons en qualsevol fase de desenvolupament programari.
 • B4 : Capacitat per a dissenyar i implementar interfícies d'usuari seguint els requisits de qualitat.
 • B5 : Capacitat per a capturar, dissenyar i implementar les proves necessàries que asseguren la qualitat d'un sistema programari.

 

Habilitats/Destreses

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A2 : Capacidad de organización y planificación.
 • A3 : Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • A4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A6 : Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques obligatòries:>>d'Enginyeria del Programari Avançada

 • C1.1 : Capacitat per a aprendre i aplicar les tècniques i els conceptes principals del desenvolupament dirigit per models que permeten establir una traçabilitat clara entre els models que especifiquen el sistema i la implementació final obtinguda.
 • C1.10 : Conèixer i interpretar els estàndards, normes i guies d'usabilitat i accessibilitat.
 • C1.11 : Capacitat per a aprendre a usar els termes i conceptes usats en disseny gràfic i capacitat per a adoptar guies d'estil en els interfícies creats.
 • C1.12 : Conèixer el comportament mitjà d'un usuari enfront dels interfícies d'usuari i adaptar el disseny d'aquests en funció d'aqueix coneixement.
 • C1.13 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves de stress/carrega sobre el sistema. Saber analitzar els resultats obtinguts per a conèixer els límits suportats pel sistema. Saber identificar els punts crítics (colls de botella) de l'aplicació.
 • C1.14 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves unitàries, funcionals i d'integració partint dels requisits especificats per al projecte.
 • C1.15 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves de stress/carrega sobre el sistema. Saber analitzar els resultats obtinguts per a conèixer els límits suportats pel sistema. Saber identificar els punts crítics (colls de botella) de l'aplicació.
 • C1.16 : Capacitat per a realitzar l'anàlisi dels resultats obtinguts a partir de les proves per a avaluar el nivell de qualitat obtingut.
 • C1.17 : Dissenyar i desenvolupar solucions basades en el paradigma d'Arquitectura Orientada a Serveis atenent als paràmetres d'adaptació de les TIC als canvis en els requeriments dels processos de negoci de les organitzacions.
 • C1.18 : Dissenyar i implantar sistemes i infraestructures per a les arquitectures programari atenent a característiques d'alta disponibilitat, tolerància a fallades i continuïtat en el negoci.
 • C1.19 : Comprendre i saber aplicar els principals paradigmes de la computació distribuïda i Internet, tenint en compte els requeriments del projecte.
 • C1.2 : Capacitat per a aplicar el desenvolupament dirigit per models a dominis específics mitjançant llenguatges de domini específic (DSL) i mitjançant la utilització de perfils sobre el llenguatge de modelatge estàndard (UML).
 • C1.20 : Realitzar un pla d'iteració que permeta planificar i gestionar el desenvolupament d'una aplicació gestionant l'àmbit, els recursos disponibles, la durada del projecte i els costos.
 • C1.21 : Utilitzar de forma efectiva una eina de control de versions per a realitzar el desenvolupament en equip d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.22 : Documentar de forma adequada el desenvolupament d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.23 : Donada una especificació d'una aplicació, fer l'elecció del conjunt de tecnologies adequades aplicables per a la implementació d'aquesta aplicació.
 • C1.24 : Capacitat per a definir el model de domini a partir dels requisits d'usuari.
 • C1.25 : Capacitat per a assignar responsabilitats, contractes d'operació sobre les diferents classes de domini utilitzant criteris de baix acoblament, alta cohesió i complexitat manejable.
 • C1.3 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament dirigida per models.
 • C1.4 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament àgil.
 • C1.5 : Capacitat per a associar a cada activitat del procés programari el conjunt d'artefactes (especificacions, diagrames, codi, etc.) que hi són aplicables.
 • C1.6 : Capacitat de capturar, definir i especificar els requisits de l'usuari que permeten establir de manera traçable el desenvolupament, la interfície d'usuaris i proves del sistema programari.
 • C1.7 : Capacitat per a detectar i aplicar l'aplicació dels patrons de disseny detallat.
 • C1.8 : Capacitat per a detectar i aplicar l'aplicació dels patrons de millors pràctiques en aplicacions web distribuïdes.
 • C1.9 : Capacitat per a dissenyar i implementar interfícies d'usuari seguint els requisits de qualitat com usabilitat, seguretat i rendiment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar un sistema aplicant els coneixements adquirits.
 • Adquirir coneixements sobre els diversos tipus de desenvolupament actuals i saber aplicar-los a un sistema.
 • Aplicar els conceptes bàsics de desenvolupament dirigit per models (definir els models del sistema i formalitzar-los amb el metamodel i les transformacions).
 • Utilitzar eines DSDM per a modelar el sistema proposat. Avaluar les diverses eines.
 • Adquirir coneixements sobre els tipus de patrons que s'aniran descrivint en l'assignatura.
 • Saber si cal aplicar, o no, un determinat patró en funció de les forces.
 • Implementar els diversos patrons en les plataformes NET i Java.
 • Dissenyar una aplicació en què es propose l'ús de patrons.
 • Dissenyar una aplicació web distribuïda seguint les millors pràctiques de disseny centrat en l'usuari.
 • Avaluar la usabilitat i l'accessibilitat d'una aplicació web.
 • Fer un esborrany correcte (segons els principis d'usabilitat i bon disseny) de la interfície d'usuari d'una aplicació web.
 • Realitzar un esborrany correcte de la interfície d'usuari d'una aplicació amb un client ric.
 • Dissenyar un pla de proves adequat per a una determinada aplicació.
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'un entorn automàtic per a desenvolupar les proves.
 • Gestionar un procés de proves per a una aplicació.
 • Per a una especificació concreta, decidir quins diagrames són els més adequats per a reflectir l'arquitectura del sistema, en funció de les necessitats del desenvolupament i fent servir efectivament l'ús d'encapsulació, herència i interfícies.
 • Per a una especificació concreta, dissenyar una arquitectura adequada en funció que siguen necessàries les següents característiques: escalabilitat, mantenibilitat, fiabilitat, extensibilitat, rendiment, gestionabilitat i seguretat.
 • En una arquitectura concreta, detectar-ne els beneficis i les febleses potencials, a fi de corregir les febleses.
 • En una especificació arquitectònica d'un sistema, identificar els "llocs" adequats per a implementar les característiques de seguretat específiques i indicar els mecanismes concrets a aplicar.
 • Per a una especificació d'una aplicació, elegir el conjunt de tecnologies adequades aplicables per a implementar-la.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

 • Dissenyar un pla de proves adequat per a una determinada aplicació.
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'un entorn automàtic per a desenvolupar les proves.
 • Gestionar un procés de proves per a una aplicació.

 

 

Dades generals

Codi: 38204
Professor/a responsable:
MATE MORGA, ALEJANDRO
Crèdits ECTS: 3,00
Crèdits teòrics: 0,60
Crèdits pràctics: 0,60
Càrrega no presencial: 1,80

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,6
  Crèdits pràctics: 0,6
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix