Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

La interfície d'usuari és la cara visible de l'aplicació a l'usuari. En general aquesta és una part descuidada en els diferents plans d'estudi de les enginyeries informàtiques i afins.
En aquesta assignatura es pretén conscienciar l'alumne de la necessitat de tindre en compte aquesta part de l'aplicació com una més en el procés de desenvolupament.
Es proporcionen a l'alumne les eines teòric / pràctiques que necessitarà tant per realitzar un disseny bàsic d'una aplicació com per integrar el disseny realitzat per un dissenyador gràfic.
Per tal d'avaluar la qualitat del treball realitzat, es proposen també una sèrie de mètriques de qualitat de la interfície d'usuari.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències generals del títol (CG)

 • B1 : Capacitat per a conèixer i aplicar processos i metodologies de desenvolupament programari basades en el desenvolupament dirigit per models per a obtenir d'aplicacions web distribuïdes.
 • B13 : Capacitat de dissenyar sistemes en què es consideren els aspectes d'usabilitat i accessibilitat mitjançant tècniques disseny centrat en l'usuari.
 • B2 : Capacitat de capturar, definir i especificar els requisits d'usuari mitjançant tècniques basades de disseny centrat en l'usuari i en desenvolupament dirigit per models.
 • B3 : Capacitat per a detectar i aplicar les millors pràctiques fonamentades en l'aplicació dels patrons en qualsevol fase de desenvolupament programari.
 • B4 : Capacitat per a dissenyar i implementar interfícies d'usuari seguint els requisits de qualitat.
 • B5 : Capacitat per a capturar, dissenyar i implementar les proves necessàries que asseguren la qualitat d'un sistema programari.

 

Habilitats/Destreses

 • A1 : Capacidad de análisis y síntesis.
 • A10 : Habilidad de adaptación al ambiente cambiante propio de la disciplina, sabiendo aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
 • A11 : Capacidad de creatividad.
 • A12 : Motivación por la calidad.
 • A13 : Capacidad para mostrar información de forma clara atendiendo a un amplio conjunto de discapacidades técnicas, físicas y psíquicas.
 • A2 : Capacidad de organización y planificación.
 • A3 : Capacidad de comunicación oral y escrita de los conocimientos y conclusiones a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
 • A4 : Capacidad de gestión de la información y de los recursos disponibles.
 • A5 : Capacidad de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu emprendedor.
 • A6 : Habilidades en las relaciones interpersonales.
 • A7 : Capacidad de razonamiento y extracción de conclusiones.
 • A8 : Compromiso ético y respeto por la propiedad intelectual.
 • A9 : Habilidad de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o autónomo.

 

Competències específiques obligatòries:>>d'Enginyeria del Programari Avançada

 • C1.1 : Capacitat per a aprendre i aplicar les tècniques i els conceptes principals del desenvolupament dirigit per models que permeten establir una traçabilitat clara entre els models que especifiquen el sistema i la implementació final obtinguda.
 • C1.10 : Conèixer i interpretar els estàndards, normes i guies d'usabilitat i accessibilitat.
 • C1.11 : Capacitat per a aprendre a usar els termes i conceptes usats en disseny gràfic i capacitat per a adoptar guies d'estil en els interfícies creats.
 • C1.12 : Conèixer el comportament mitjà d'un usuari enfront dels interfícies d'usuari i adaptar el disseny d'aquests en funció d'aqueix coneixement.
 • C1.13 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves de stress/carrega sobre el sistema. Saber analitzar els resultats obtinguts per a conèixer els límits suportats pel sistema. Saber identificar els punts crítics (colls de botella) de l'aplicació.
 • C1.14 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves unitàries, funcionals i d'integració partint dels requisits especificats per al projecte.
 • C1.15 : Capacitat per a dissenyar, implementar i executar proves de stress/carrega sobre el sistema. Saber analitzar els resultats obtinguts per a conèixer els límits suportats pel sistema. Saber identificar els punts crítics (colls de botella) de l'aplicació.
 • C1.16 : Capacitat per a realitzar l'anàlisi dels resultats obtinguts a partir de les proves per a avaluar el nivell de qualitat obtingut.
 • C1.17 : Dissenyar i desenvolupar solucions basades en el paradigma d'Arquitectura Orientada a Serveis atenent als paràmetres d'adaptació de les TIC als canvis en els requeriments dels processos de negoci de les organitzacions.
 • C1.18 : Dissenyar i implantar sistemes i infraestructures per a les arquitectures programari atenent a característiques d'alta disponibilitat, tolerància a fallades i continuïtat en el negoci.
 • C1.19 : Comprendre i saber aplicar els principals paradigmes de la computació distribuïda i Internet, tenint en compte els requeriments del projecte.
 • C1.2 : Capacitat per a aplicar el desenvolupament dirigit per models a dominis específics mitjançant llenguatges de domini específic (DSL) i mitjançant la utilització de perfils sobre el llenguatge de modelatge estàndard (UML).
 • C1.20 : Realitzar un pla d'iteració que permeta planificar i gestionar el desenvolupament d'una aplicació gestionant l'àmbit, els recursos disponibles, la durada del projecte i els costos.
 • C1.21 : Utilitzar de forma efectiva una eina de control de versions per a realitzar el desenvolupament en equip d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.22 : Documentar de forma adequada el desenvolupament d'una aplicació Web distribuïda.
 • C1.23 : Donada una especificació d'una aplicació, fer l'elecció del conjunt de tecnologies adequades aplicables per a la implementació d'aquesta aplicació.
 • C1.24 : Capacitat per a definir el model de domini a partir dels requisits d'usuari.
 • C1.25 : Capacitat per a assignar responsabilitats, contractes d'operació sobre les diferents classes de domini utilitzant criteris de baix acoblament, alta cohesió i complexitat manejable.
 • C1.3 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament dirigida per models.
 • C1.4 : Capacitat per a aprendre i saber aplicar quan hem de desenvolupar un projecte d'una aplicació web distribuïda utilitzant una metodologia de desenvolupament àgil.
 • C1.5 : Capacitat per a associar a cada activitat del procés programari el conjunt d'artefactes (especificacions, diagrames, codi, etc.) que hi són aplicables.
 • C1.6 : Capacitat de capturar, definir i especificar els requisits de l'usuari que permeten establir de manera traçable el desenvolupament, la interfície d'usuaris i proves del sistema programari.
 • C1.7 : Capacitat per a detectar i aplicar l'aplicació dels patrons de disseny detallat.
 • C1.8 : Capacitat per a detectar i aplicar l'aplicació dels patrons de millors pràctiques en aplicacions web distribuïdes.
 • C1.9 : Capacitat per a dissenyar i implementar interfícies d'usuari seguint els requisits de qualitat com usabilitat, seguretat i rendiment.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Desenvolupar un sistema aplicant els coneixements adquirits.
 • Adquirir coneixements sobre els diversos tipus de desenvolupament actuals i saber aplicar-los a un sistema.
 • Aplicar els conceptes bàsics de desenvolupament dirigit per models (definir els models del sistema i formalitzar-los amb el metamodel i les transformacions).
 • Utilitzar eines DSDM per a modelar el sistema proposat. Avaluar les diverses eines.
 • Adquirir coneixements sobre els tipus de patrons que s'aniran descrivint en l'assignatura.
 • Saber si cal aplicar, o no, un determinat patró en funció de les forces.
 • Implementar els diversos patrons en les plataformes NET i Java.
 • Dissenyar una aplicació en què es propose l'ús de patrons.
 • Dissenyar una aplicació web distribuïda seguint les millors pràctiques de disseny centrat en l'usuari.
 • Avaluar la usabilitat i l'accessibilitat d'una aplicació web.
 • Fer un esborrany correcte (segons els principis d'usabilitat i bon disseny) de la interfície d'usuari d'una aplicació web.
 • Realitzar un esborrany correcte de la interfície d'usuari d'una aplicació amb un client ric.
 • Dissenyar un pla de proves adequat per a una determinada aplicació.
 • Familiaritzar-se amb l'ús d'un entorn automàtic per a desenvolupar les proves.
 • Gestionar un procés de proves per a una aplicació.
 • Per a una especificació concreta, decidir quins diagrames són els més adequats per a reflectir l'arquitectura del sistema, en funció de les necessitats del desenvolupament i fent servir efectivament l'ús d'encapsulació, herència i interfícies.
 • Per a una especificació concreta, dissenyar una arquitectura adequada en funció que siguen necessàries les següents característiques: escalabilitat, mantenibilitat, fiabilitat, extensibilitat, rendiment, gestionabilitat i seguretat.
 • En una arquitectura concreta, detectar-ne els beneficis i les febleses potencials, a fi de corregir les febleses.
 • En una especificació arquitectònica d'un sistema, identificar els "llocs" adequats per a implementar les característiques de seguretat específiques i indicar els mecanismes concrets a aplicar.
 • Per a una especificació d'una aplicació, elegir el conjunt de tecnologies adequades aplicables per a implementar-la.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24


El nostre objectiu és que els alumnes siguin capaços de realitzar el disseny d'una interfície d'usuari complint les directrius d'usabilitat i accessibilitat tant per a entorns gràfics basats en sistema operatiu com per a aquells interfícies web clàssics i rics. En concret les destreses adquirides seran:

401-D01: Avaluar la usabilitat d'una aplicació Web i una interfície d'usuari donada. Avaluar l'accessibilitat d'una aplicació web.
402-D02: Realitzar un esborrany correcte (que compleixi els principis d'usabilitat i de bon disseny) de la interfície d'usuari d'una aplicació web.
402-D03: Realitzar un esborrany correcte de la interfície d'usuari d'una aplicació amb un client ric.

 

 

Dades generals

Codi: 38203
Professor/a responsable:
RIZO VALERO, DAVID
Crèdits ECTS: 2,00
Crèdits teòrics: 0,40
Crèdits pràctics: 0,40
Càrrega no presencial: 1,20

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,4
  Crèdits pràctics: 0,4
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix