Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

El programa pretende desarrollar los conocimientos y las destrezas del alumnado para diseñar y producir materiales de apoyo a la toma de decisiones con una sistemática de evaluación de la calidad técnica (legibilidad, comprensión y usabilidad) y de contenido (fiabilidad y validez, eficacia y eficiencia). En este sentido, en primer lugar, se abordan los tipos de materiales y de herramientas existentes que cumplen con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones a los ciudadanos ante temas relacionados con la dietética y la nutrición humana y sin olvidar los aspectos de la adaptación a las necesidades individuales (edad, condiciones culturales y socio-económicas). En segundo lugar, se analizan las ventajas y los inconvenientes de diferentes modalidades de materiales y de herramientas en soporte digital (folletos, carteles, recordatorios, sedes web, blogs, portales, tutoriales, etc), incentivando los formatos multimedia e interactivos.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Skills/Skills

 • CB10 : Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
 • CB6 : Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 : Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis o pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.
 • CB8 : Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis propis.
 • CB9 : Saber comunicar les conclusions, a més dels coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 

Transversal Competences

 • CT1 : Adquirir capacitat d'anàlisi i presa de decisions.
 • CT3 : Tenir capacitat d'organització i planificació.

 

Competencias especialidad 1: Nutrición clínica y comunitaria (CI1)

 • CI1.10 : Conèixer i saber emprar les opcions de diverses aplicacions informàtiques, per a l'elaboració de materials o eines multimèdia i interactives, d'acord amb les limitacions i beneficis potencials que presenten.
 • CI1.9 : Saber reconèixer els tipus de materials i d'eines per al suport a la presa de decisions del client en suport digital, identificant-ne l'adequació i utilitat per a l'atenció individualitzada en l'àmbit de la dietètica i la nutrició.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 36213
Lecturer responsible:
OLIVER ROIG, ANTONIO
Credits ECTS: 3,00
Theoretical credits: 0,94
Practical credits: 0,26
Distance-base hours: 1,80

Departments involved

 • Dept: NURSING
  Area: NURSING
  Theoretical credits: 0,54
  Practical credits: 0,26
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0,4
  Practical credits: 0

Study programmes where this course is taught