Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

Las prácticas en empresa constituyen una actividad de naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por la Universidad, cuyo objetivo es permitir aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento.

Esta asignatura tiene un carácter optativo y se encuentra situada en el segundo semestre del cuarto curso del plan de estudios del Grado en Ingeniería en Informática.

El alumno que se matricule de la asignatura debe haber superado un mínimo de 120 créditos.

Durante la realización de las prácticas en empresa, el alumno deberá estar bajo el contrato de un seguro para su protección en caso de cualquier incidente. Para aquellos alumnos menores de 28 años, dicho seguro va intrínseco con la matriculación. En cambio, para los alumnos de 28 años o más no va asociado a la matrícula, por lo que deberá seleccionarse en el proceso de matriculación.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

General Competences (CG)

 • CG1 : Capacitat per a resoldre els problemes matemàtics que es poden plantejar en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorísmica numèrica, estadística i optimització.
 • CG2 : Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG3 : Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG4 : Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 • CG5 : Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 • CG6 : Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

 

Specific Competences (CE)

 • CE1 : Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics i amb la legislació i normativa vigent.
 • CE10 : Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
 • CE11 : Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, i dissenyar i implementar aplicacions que hi estiguen basades.
 • CE12 : Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CE13 : Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, incloent-hi els basats en web.
 • CE14 : Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
 • CE15 : Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
 • CE16 : Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari.
 • CE17 : Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilitat als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE18 : Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • CE2 : Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
 • CE3 : Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
 • CE4 : Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
 • CE5 : Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • CE6 : Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
 • CE7 : Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estructures de dades més adequades per a la resolució d'un problema.
 • CE8 : Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
 • CE9 : Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els configuren.

 

UA Basic Transversal Competences

 • CGUA1 : Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2 : Competències informàtiques i informacionals.
 • CGUA3 : Competències en comunicació oral i escrita.

 

Specific Competences (Specific Technology):>>Software Engineering

 • CEIS1 : Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l'usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'Enginyeria del Programari.
 • CEIS2 : Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les mateixes organitzacions.
 • CEIS3 : Capacitat de donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.
 • CEIS4 : Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.
 • CEIS5 : Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.
 • CEIS6 : Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un domini o més d'aplicació utilitzant mètodes de l'enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

 

Specific Competences (Specific Technology):>>Computer Engineering

 • CEIC1 : Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent-hi computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.
 • CEIC2 : Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari d'aquests sistemes.
 • CEIC3 : Capacitat d'analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.
 • CEIC4 : Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.
 • CEIC5 : Capacitat d'analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d'aplicacions encastades i de temps real.
 • CEIC6 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.
 • CEIC7 : Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d'aplicacions i serveis informàtics.
 • CEIC8 : Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

 

Specific Competences (Specific Technology):>>Computer Science

 • CEC1 : Capacitat per a tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació i saber-los aplicar per a interpretar, seleccionar, valorar, modelar, i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
 • CEC2 : Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.
 • CEC3 : Capacitat per a avaluar la complexitat computacional d'un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguen conduir a la seua resolució i recomanar, desenvolupar i implementar la que garantisca el millor rendiment d'acord amb els requisits establits.
 • CEC4 : Capacitat per a conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques pròpies dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzen aquestes tècniques en qualsevol àmbit d'aplicació.
 • CEC5 : Capacitat per a adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per a la resolució de problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d'aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
 • CEC6 : Capacitat per a desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d'informació complexa i la seua aplicació a la resolució de problemes de disseny d'interacció persona computadora.
 • CEC7 : Capacitat per a conèixer i desenvolupar tècniques d'aprenentatge computacional i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzen, incloent-hi les dedicades a l'extracció automàtica d'informació i coneixement a partir de grans volums de dades.

 

Specific Competences (Specific Technology):>>Information Systems

 • CESI1 : Capacitat d'integrar solucions de tecnologies de la informació i les comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent-los aconseguir els seus objectius de forma efectiva i eficient, donant-los així avantatges competitius.
 • CESI2 : Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 • CESI4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.
 • CESI5 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació.
 • CESI6 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions.

 

Specific Competences (Specific Technology):>>Information Technology

 • CETI1 : Capacitat per a comprendre l'entorn d'una organització i les seues necessitats en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 • CETI2 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
 • CETI3 : Capacitat per a usar metodologies centrades en l'usuari i l'organització per al desenvolupament, avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que asseguren l'accessibilitat, l'ergonomia i la usabilitat dels sistemes.
 • CETI4 : Capacitat per a seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de comunicacions en una organització.
 • CETI5 : Capacitat per a seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacen les necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
 • CETI6 : Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent-hi Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.
 • CETI7 : Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

 

Basic Competences

 • CB1 : Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • CB2 : Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi.
 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CB4 : Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CB5 : Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 34070
Lecturer responsible:
ARQUES CORRALES, MARIA DEL PILAR
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 0,00
Practical credits: 0,60
Distance-base hours: 5,40

Departments involved

 • Dept: INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING
  Area: COMPUTER ARCHITECTURE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,15
 • Dept: PHYSICS, ENGINEERING SYSTEMS AND SIGNAL THEORY
  Area: SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATICS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,04
 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,22
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.
 • Dept: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Area: SCIENCE OF COMPUTING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Theoretical credits: 0
  Practical credits: 0,19

Study programmes where this course is taught