Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Les aplicacions de tècniques d'Intel·ligència de Negoci (IN) permeten millorar l'efectivitat de la presa de decisions en l'empresa. Per a poder fer ús d'aquestes tècniques és necessari arreplegar informació detallada i clara sobre el funcionament i les activitats o processos de la pròpia empresa de cara a la seua anàlisi posterior. Aquesta informació s'emmagatzema en una base de dades de manera integrada i unificada. A aquest repositori se li coneix com a Magatzem de Dades (AD). La implementació d'un AD és una tasca costosa que requereix seguir un procés sistemàtic. Aquest procés inclou tècniques especialitzades per al disseny del repositori, per al modelatge i tractament de la informació que s'emmagatzemarà en l'AD, i per a la seua posterior explotació. Per tant, l'èxit en aquest àrea per a un professional de les TU depèn directament de la seua capacitat no solament per a dissenyar el repositori de l'AD sinó també per a identificar, arreplegar, i presentar informació sobre els processos de l'empresa de manera accessible per a usuaris no experts en l'àmbit de la tecnologia. A més, des de fa alguns anys les aplicacions d'Intel·ligència de Negoci s'enfronten a nous reptes derivats de l'augment en grandària i tipologia de noves fonts de dades, com per exemple les dades provinents de sensors, dispositius mòbils, assistents virtuals, usables, Open Data o Big Data. Per açò, en aquesta assignatura s'analitzaran tots aquests nous reptes derivats d'aquestes fonts de dades.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (tecnologia específica):>>Sistemes d'Informació

 • CESI2 : Capacitat per a determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització atenent aspectes de seguretat i compliment de la normativa i la legislació vigent.
 • CESI3 : Capacitat per a participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació.
 • CESI4 : Capacitat per a comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguen exercir com a enllaç entre les comunitats tècnica i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris.

 

Competències bàsiques

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a aprenendre i desenvolupar nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Conèixer els conceptes bàsics d'Intel·ligència de Negoci, així com els diferents elements, actors, i disciplines involucrades.

Aprendre les tècniques de disseny i desenvolupament d'aplicacions d'Intel·ligència de Negoci des d'un punt de vista metodològic.

Aprendre la identificació d'Indicadors Clau de Rendiment (Key Performance Indicators, KPI), la seua especificació i l'explotació correcta de l'AD per a obtenir un millor rendiment de la Intel·ligència de Negoci en l'empresa.

Conèixer i aplicar les tècniques de disseny i manteniment d'un Magatzem de Dades i captura de la informació mitjançant processos d'Extracció/Transformació/Carrega (ETL).

Introduir els processos de negoci i les seues possibilitats d'explotació en la disciplina de la Intel·ligència de Negoci.

Saber dissenyar i definir estratègies per a la implantació d'aplicacions d'Intel·ligència de Negoci en l'empresa d'una forma sistemàtica.

Descobrir les noves tendències en aplicacions analítiques, incloent el Big Data i les seues possibilitats analítiques per a la millora de la presa de decisions estratègiques.

 

 

Dades generals

Codi: 34057
Professor/a responsable:
TRUJILLO MONDEJAR, JUAN CARLOS
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix