Competencies and objectives

 

Course context for academic year 2023-24

La asignatura Procesamiento de Lenguajes trata sobre los aspectos fundamentales del proceso de traducción de lenguajes informáticos, estudiando técnicas específicas para el diseño de compiladores de lenguajes de programación, que pueden emplearse para el procesamiento de otro tipo de lenguajes informáticos.

Es una asignatura optativa incluída en el itinerario de Computación.

 

Se debe haber cursado la asignatura Teoría de la Complejidad (34029) antes de cursar esta asignatura, los contenidos sobre lenguajes, gramáticas y autómatas que se imparten en TC son fundamentales para PL.

 

 

Course content (verified by ANECA in official undergraduate and Master’s degrees) for academic year 2023-24

Specific Competences (Specific Technology):>>Computer Science

 • CEC2 : Capacitat per a conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per a la creació, disseny i processament de llenguatges.

 

Basic Competences

 • CB3 : Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 

 

 

Learning outcomes (Training objectives)

No data

 

 

Specific objectives stated by the academic staff for academic year 2023-24

No data

 

 

General

Code: 34034
Lecturer responsible:
MORENO SECO, FRANCISCO
Credits ECTS: 6,00
Theoretical credits: 1,20
Practical credits: 1,20
Distance-base hours: 3,60

Departments involved

 • Dept: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Area: LANGUAGES AND COMPUTING SYSTEMS
  Theoretical credits: 1,2
  Practical credits: 1,2
  This Dept. is responsible for the course.
  This Dept. is responsible for the final mark record.

Study programmes where this course is taught