Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2023-24

Disseny de Bases de Dades és una assignatura que desenvolupa conceptes presentats en Fonaments de les Bases de Dades i aborda totes les fases de disseny d’una base de dades. Realitzar aquestes fases d’una manera correcta és fonamental perquè la base de dades servisca de manera eficaç i eficient als requisits per als que s’ha creat. Aquesta assignatura assenta les bases per a altres assignatures posteriors que tracten de dissenyar i gestionar l’emmagatzemament de grans volums d’informació i la seua integració en les estructura de l’empresa.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials) per al curs 2023-24

Competències específiques (CE)

 • CE12 : Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
 • CE13 : Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als sistemes d'informació, incloent-hi els basats en web.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies que capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, a més de les que donen versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.
 • Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, les habilitats i les destreses de la professió d'enginyer tècnic en informàtica.

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2023-24

Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capaciten per a l’aprenentatge i desenvolupament de nous mètodes i tecnologies, així com les que els doten d’una gran versatilitat per a adaptar-se a noves situacions.

Capacitat per a resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat. Capacitat per a saber comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’Enginyer/a Tècnic en Informàtica.

Saber realitzar el disseny complet d’una base de dades.

Conèixer aspectes relacionats amb la gestió i seguretat de bases de dades.

 

 

Dades generals

Codi: 34014
Professor/a responsable:
LLORET PASTOR, ELENA
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,20
Crèdits pràctics: 1,20
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 1,2
  Crèdits pràctics: 1,2
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.

Estudis en què s'imparteix